Simplicity


  • Ýerden ýokary göterilenimde, Men ähli ynsanlary Özüme çekerin». Ýahýanyň Hoş Habary 12:32
  • Çünki Mesih meni çokundyrmak üçin däl-de, Hoş Habary yglan etmek üçin ýollady, ýöne Mesihiň haçy biderek bolmaz ýaly, muny söz akyldarlygynda etmeli däldim. Hudaýyň gudraty we akyldarlygy Mesih 1 Korintoslylara haty 1:17
  • Ýöne Hudaý akyldarlary utandyrmak üçin, dünýäniň akmak saýýanlaryny saýlady. Hudaý güýçlüleri utandyrmak üçin, dünýäniň ejiz saýýanlaryny saýlady. Hudaý ähmiýetli zatlary ýatyrmak üçin, bu dünýäniň asylzada dällerini, äsgerilmeýänlerini we ähmiýetsizlerini saýlady. Ol muny hiç bir adam Hudaýyň huzurynda magtanmasyn diýip etdi. 1 Korintoslylara haty 1:27-29
  • Sözüm hem wagzym ynsan akyldarlygynyň ynandyryjy sözlerine däl-de, 1 Korintoslylara haty 2:4