Pride


 • Buýsançdan doly sözlerden el göter. Ulumsylyk bilen gep urma, Çünki ähli iş Rebbe aýandyr. Hemmesine kazylyk edýän Şoldur. 1 Şamuwel 2:3
 • Ysraýylyň patyşasy Benhadata şeýle jogap berdi: «Söweşe ugraýan söweşden üstün çykyp, yzyna dolanyp gelýän esger kimin öwünmeli däldir». 1 patyşalar 20:11
 • Tekepbirlik gelse, masgaraçylyk gelýändir, akyldarlyk bolsa kiçigöwünliler bilendir. Süleýmanyň pähimleri 11:2
 • Tekepbirlikden diňe jedel döreýär, maslahat soraýanda danalyk. Süleýmanyň pähimleri 13:10
 • Reb tekepbirleriň öýüni ýykýandyr, dul hatynyň çägini bolsa goraýandyr. Süleýmanyň pähimleri 15:25
 • Ähli tekepbir Rebbe ýigrenjidir. Hatyrjem bol, olar jezasyz galmaz. Süleýmanyň pähimleri 16:5
 • Heläkçilikden öň tekepbirlik, ýykylmakdan öň gedemlik gelýändir. Süleýmanyň pähimleri 16:18
 • Ýol bardyr, adama dogry ýaly görünýär, ýöne onuň soňy ölüme alyp barýar. Süleýmanyň pähimleri 16:25
 • Heläkçilikden öň adamyň ýüregi tekepbir bolýandyr, hormat pes göwünlilikden soň gelýär Süleýmanyň pähimleri 18:12
 • Kiçigöwünliligiň, Rebden gorkmagyň sylagy – baýlyk, abraý we ýaşaýyşdyr. Süleýmanyň pähimleri 22:4
 • Adamyň tekepbirligi ony peseldýändir, pesgöwünli adam bolsa hormat gazanýandyr. Süleýmanyň pähimleri 29:23
 • Öz elim ýaratdy bularyň baryn, hemmesi-de Meniňkidir! Ýöne Men kiçigöwünlä, ruhy synyga, sözüme titreýäne nazar salaryn. Muny Reb diýýär. Işaýa 66:2
 • Çünki kim özüni beýgeltse, peseler, özüni peseltse, beýgeler». Kimleri nahara çagyrmaly Lukanyň Hoş Habary 14:11
 • Şonuň üçin men dogrudyryn diýip pikir edýän adam öz ýykylmagyndan ägä bolsun. 1 Korintoslylara haty 10:12
 • Ruhuň miwesi bolsa söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyr, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk we nebsiňe buýurmaklykdyr. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. Galatýalylara haty 5:22,23
 • Hiç bir zady igenjeňlik, şöhratparazlyk bilen etmän, eýsem, kiçigöwünlilik bilen beýlekileri özüňizden üstün saýyp ediň. Her kim diňe öz peýdasyny däl-de, beýlekileriň hem peýdasyny gözlesin. Mesih Isada bolan bu pikir sizde-de bolsun. Filipililere haty 2:3-5
 • Tagtyň garşysynda bulgur kimin dury, göýä çüýşeden ýasalan bir deňiz bar ýalydy. Ortada, tagtyň dört tarapynda öňi hem arka tarapy gözlerden doly dört sany janly mahluk durdy. Ýakubyň haty 4:6
 • Ýakubyň haty 4:10
 • Siz ýaşlar hem, şonuň ýaly, ýaşululara tabyn boluň. Baryňyz biri-biriňize garşy kiçigöwünliligi geýniň, çünki Hudaý tekepbirlere garşy gidýändir, kiçigöwünlilere bolsa merhemet edýändir. Hudaý sizi öz wagtynda beýgelder ýaly, Onuň güýçli elleri astynda pälleriňizi pes tutuň. Ähli gam-gussaňyzy Onuň üstüne atyň, sebäbi Ol siziň gamhoryňyzdyr. Petrusyň birinji haty 5:5-7