Fight of Faith


  • Ruhany olara: „Eý, ysraýyl halky, gulak goý! Bu gün siz duşmanlaryňyza garşy söweşe girýärsiňiz. Olardan gorkup, ýüregiňiz ýarylmasyn, aljyrap, dowla düşmäň. Kanun taglymaty 20:3
  • Meniň ellerime uruşmagy, barmaklaryma söweşmegi öwredýän gaýam Rebbe alkyşlar bolsun! Zebur 144:1
  • Men saňa diýýärin, sen Petrussyň, Men ýygnagymy bu gaýanyň üstünde guraryn, dowzahyň derwezeleri oňa garşy durup bilmez. Mattanyň Hoş Habary 16:18
  • 2 Korintoslylara haty 2:14
  • Mesih iman arkaly ýürekleriňizde ýaşar ýaly, Efeslilere haty 3:16
  • Imanyň oňat göreşini alyp bar. Ebedi ýaşaýşa ýapyş. Sen muňa çagyrylyp, ençeme şaýadyň öňünde imany oňat ykrar edensiň. 1 Timoteosa haty 6:12
  • Mesih Isanyň oňat esgeri bolup, meniň bilen bilelikde görgi gör. 2 Timoteosa haty 2:3
  • Esgerlik edýän adam özüni esgerlige çagyrany hoşnut etjek bolup, gündelik ýaşaýyş işlerine garyşýan däldir. 2 Timoteosa haty 2:4
  • Eý atalar, size ýazdym, çünki siz ezelden bar Bolany tanaýarsyňyz. Eý ýaşlar, size ýazdym, çünki siz güýçlüsiňiz, Hudaýyň sözi sizde galýar, siz iblisi ýeňdiňiz. 1 Ýahýanyň Hoş Habary 2:14
  • Eý, söýgüli doganlar, men size ortak gutulyşymyz hakda ýazmak üçin bütin gaýratymy sarp edip, mukaddeslere bir gezek tabşyrylan iman ugrunda göreşiň diýip ýazmaga, nesihat bermäge mejbur boldum. Jude 1:3