Κεφάλαιο 96

ΨΑΛΤΕ στον Κύριο καινούργιο τραγούδι· ψάλτε στον Κύριο, ολόκληρη η γη.
2 Ψάλτε στον Κύριο· ευλογείτε το όνομά του· κηρύττετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία του.
3 Αναγγείλατε στα έθνη τη δόξα του, σε όλους τούς λαούς τα θαυμαστά έργα του.
4 Επειδή, ο Κύριος είναι μέγας, και υπερβολικά αξιύμνητος· είναι φοβερός, περισσότερο από όλους τούς θεούς.
5 Επειδή, όλοι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα· ο Κύριος, όμως, δημιούργησε τους ουρανούς.
6 Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι μπροστά του· δύναμη και ωραιότητα στο αγιαστήριό του.
7 Αποδώστε στον Κύριο, πατριές των λαών, αποδώστε στον Κύριο δόξα και δύναμη.
8 Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα τού ονόματός του· πάρτε προσφορές, και μπείτε μέσα στις αυλές του.
9 Προσκυνήστε τον Κύριο στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του· να έχετε φόβο μπροστά από το πρόσωπό του, ολόκληρη η γη.
10 Πείτε στα έθνη: Ο Κύριος βασιλεύει· η οικουμένη θα είναι σίγουρα στερεωμένη· δεν θα σαλευτεί· αυτός θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα.
11 Ας ευφραίνονται οι ουρανοί, και ας αγάλλεται η γη· ας ηχεί η θάλασσα, και το πλήρωμά της.
12 Ας χαίρονται οι πεδιάδες, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτές· τότε θα ευφραίνονται όλα τα δέντρα τού δάσους,
13 μπροστά στον Κύριο· επειδή, έρχεται, επειδή έρχεται για να κρίνει τη γη· θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, και τους λαούς με την αλήθεια του.