Κεφάλαιο 117

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο, όλα τα έθνη· δοξολογείτε αυτόν, όλοι οι λαοί·
2 επειδή, το έλεός του επάνω μας είναι μεγάλο· και η αλήθεια τού Κυρίου παραμένει στον αιώνα. Αλληλούια.