Κεφάλαιο 148

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο. Αινείτε τον Κύριο από τους ουρανούς· αινείτε τον μέσα στους ύψιστους χώρους.
2 Αινείτε τον, όλοι οι άγγελοί του· αινείτε τον, όλες οι δυνάμεις του.
3 Αινείτε τον, ήλιε και φεγγάρι· αινείτε τον, όλα τα αστέρια τού φωτός.
4 Αινείτε τον οι ουρανοί των ουρανών, και τα νερά που είναι πάνω από τους ουρανούς.
5 Ας αινούν το όνομα του Κυρίου· επειδή, αυτός πρόσταξε, και κτίστηκαν·
6 και τα στερέωσε στον αιώνα, και στον αιώνα· έβαλε διάταγμα που δεν θα παρέλθει.
7 Αινείτε τον Κύριο από τη γη, δράκοντες, και όλοι οι άβυσσοι·
8 φωτιά και χαλάζι, χιόνι και ατμός, ανεμοστρόβιλος, αυτός που εκτελεί τον λόγο του·
9 τα βουνά, και όλοι οι λόφοι· καρποφόρα δέντρα, και όλοι οι κέδροι·
10 τα θηρία, και όλα τα κτήνη· ερπετά, και πουλιά φτερωτά.
11 Βασιλιάδες τής γης, και όλοι οι λαοί· άρχοντες, και όλοι οι κριτές τής γης·
12 και νέοι και παρθένες, γέροντες μαζί με νεότερους·
13 ας αινούν το όνομα του Κυρίου· επειδή, το δικό του όνομα μόνον είναι υψωμένο· η δόξα του είναι επάνω στη γη και στον ουρανό.
14 Κι αυτός ύψωσε κέρας στον λαό του, ύμνον σε όλους τούς οσίους του, στους γιους Ισραήλ, ενός λαού που είναι κοντά του. Αλληλούια.