Κεφάλαιο 53

Στον αρχιμουσικό, σε Μαχαλάθ· Μασχίλ τού Δαβίδ.

ΕΙΠΕ ο άφρονας μέσα στην καρδιά του: Δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν και έγιναν βδελυροί εξαιτίας τής ανομίας· δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό.
2 Ο Θεός έσκυψε από τον ουρανό επάνω στους γιους των ανθρώπων, για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό.
3 Όλοι ξέκλιναν· μαζί εξαχρειώθηκαν· δεν υπάρχει κάποιος που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας.
4 Δεν έχουν γνώση αυτοί που εργάζονται την ανομία, αυτοί που κατατρώνε τον λαό μου, σαν να τρώνε ψωμί; Τον Θεό δεν επικαλέστηκαν.
5 Εκεί φοβήθηκαν φόβο, όπου δεν υπήρχε φόβος, επειδή ο Θεός διασκόρπισε τα κόκαλα εκείνων που στρατοπέδευσαν εναντίον σου· τους καταντρόπιασες, επειδή ο Θεός τούς καταφρόνησε.
6 Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία τού Ισραήλ; Όταν ο Θεός επαναφέρει τον λαό του από την αιχμαλωσία, ο Ιακώβ θα αγάλλεται, ο Ισραήλ θα ευφραίνεται.