Κεφάλαιο 47

Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός για τους γιους τού Κορέ.

ΟΛΟΙ οι λαοί, κροτήστε τα χέρια· αλαλάξτε στον Θεό με φωνή αγαλλίασης.
2 Επειδή, ο Κύριος είναι Ύψιστος, φοβερός, μεγάλος βασιλιάς σε ολόκληρη τη γη.
3 Υπέταξε σε μας λαούς, και έθνη κάτω από τα πόδια μας.
4 Διάλεξε για μας την κληρονομιά μας, τη δόξα τού Ιακώβ, τον οποίο αγάπησε. (Διάψαλμα).
5 Ο Θεός ανέβηκε με αλαλαγμό, ο Κύριος ανέβηκε με φωνή σάλπιγγας.
6 Ψάλτε στον Θεό, ψάλτε· ψάλτε στον Βασιλιά μας, ψάλτε.
7 Επειδή, Βασιλιάς ολόκληρης της γης είναι ο Θεός· ψάλτε με σύνεση.
8 Ο Θεός βασιλεύει επάνω στα έθνη· ο Θεός κάθεται επάνω στον θρόνο τής αγιότητάς του.
9 Οι άρχοντες των λαών συγκεντρώθηκαν μαζί με τον λαό τού Θεού τού Αβραάμ· επειδή, του Θεού είναι οι ασπίδες της γής· υψώθηκε υπερβολικά.