Κεφάλαιο 105

Δοξολογείτε τον Κύριο· επικαλείστε το όνομά του· κάντε γνωστά τα έργα του στους λαούς.
2 Ψάλλετε σ' αυτόν· ψαλμωδείτε σ' αυτόν· μιλάτε για όλα τα θαυμάσιά του.
3 Καυχάστε στο άγιό του όνομα· ας ευφραίνεται η καρδιά εκείνων που εκζητούν τον Κύριο.
4 Ζητάτε τον Κύριο και τη δύναμή του· εκζητάτε το πρόσωπό του παντοτινά.
5 Να θυμάστε τα θαυμαστά του έργα που έκανε· τα τεράστια μεγαλεία του και τις κρίσεις τού στόματός του·
6 εσείς, σπέρμα τού Αβραάμ τού δούλου του, γιοι τού Ιακώβ, οι εκλεκτοί του.
7 Αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός μας· οι κρίσεις του είναι σε όλη τη γη.
8 Να θυμάστε πάντοτε τη διαθήκη του, τη διαθήκη τού λόγου τον οποίο πρόσταξε σε χίλιες γενεές,
9 τη διαθήκη που έκανε στον Αβραάμ, και τον όρκο του στον Ισαάκ·
10 και τον επιβεβαίωσε στον Ιακώβ ως νόμο, προς τον Ισραήλ ως μια αιώνια διαθήκη,
11 λέγοντας: Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, για μερίδα τής κληρονομιάς σας.
12 Ενώ αυτοί ήσαν λιγοστοί σε αριθμό, λίγοι, και πάροικοι σ' αυτή,
13 και διέρχονταν από έθνος σε έθνος, από βασιλεία σε άλλον λαό,
14 δεν άφησε άνθρωπο να τους αδικήσει· μάλιστα, για χατήρι τους έλεγξε βασιλιάδες,
15 λέγοντας: Μη αγγίξετε τους χρισμένους μου, και μη κακοποιήσετε τους προφήτες μου.
16 Και έφερε πείνα επάνω στη γη· σύντριψε κάθε στήριγμα άρτου.
17 Απέστειλε πριν απ' αυτούς έναν άνθρωπο, τον Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως δούλος·
18 του οποίου τα πόδια έσφιξαν μέσα σε δεσμά· τον έβαλαν στα σίδερα·
19 μέχρι νάρθει ο λόγος του· ο λόγος τού Κυρίου τον δοκίμασε.
20 Έστειλε ο βασιλιάς, και τον έλυσε· ο άρχοντας των λαών, και τον ελευθέρωσε.
21 Τον κατέστησε κύριο του οίκου του, και άρχοντα σε όλα τα κτήματά του·
22 για να παιδαγωγεί τούς άρχοντές του, κατά την αρέσκειά του, και να διδάξει στους πρεσβυτέρους του σοφία.
23 Τότε, ήρθε ο Ισραήλ στην Αίγυπτο, και ο Ιακώβ παροίκησε στη γη Χαμ.
24 Και ο Κύριος αύξησε τον λαό του υπερβολικά, και τον ενδυνάμωσε περισσότερο από τους εχθρούς του.
25 Η καρδιά τους στράφηκε στο να μισούν τον λαό του, στο να δολιεύονται τους δούλους του.
26 Έστειλε τον δούλο του τον Μωυσή, και τον Ααρών που τον έκλεξε.
27 Εκτέλεσε ανάμεσά τους τα λόγια των σημείων του, και τα θαυμαστά του έργα στη γη Χαμ.
28 Έστειλε σκοτάδι, και σκοτείνιασε· και δεν απείθησαν στα λόγια του.
29 Μετέτρεψε τα νερά σε αίμα, και θανάτωσε τα ψάρια τους.
30 Η γη τους ανέβρυσε βατράχια, μέχρι μέσα στα ταμεία των βασιλιάδων τους.
31 Είπε, και ήρθε κυνόμυγα, και σκνίπες σε όλα τα όριά τους.
32 Τους έδωσε χαλάζι αντί για βροχή, και φλογερή φωτιά στη γη τους·
33 και χτύπησε τα αμπέλια τους, και τις συκιές τους, και σύντριψε τα δέντρα στα όριά τους.
34 Είπε, και ήρθε ακρίδα, και βρούχος αναρίθμητος·
35 και κατέφαγε όλο το χορτάρι στη γη τους, και κατέφαγε τον καρπό τής γης τους.
36 Και χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη τους, την απαρχή κάθε δύναμής τους.
37 Και τους έβγαλε μαζί με ασήμι και χρυσάφι, και δεν υπήρχε ασθενής στις φυλές τους.
38 Στην έξοδό τους ευφράνθηκε η Αίγυπτος· επειδή, ο φόβος τους είχε πέσει επάνω τους.
39 Άπλωσε νεφέλη για να τους σκεπάζει, και φωτιά για να φέγγει τη νύχτα.
40 Ζήτησαν, και τους έφερε ορτύκια· και με ψωμί ουρανού τούς χόρτασε.
41 Άνοιξε την πέτρα, και ανέβλυσαν νερά, και έρρευσαν ποτάμια μέσα από άνυδρους τόπους.
42 Επειδή, θυμήθηκε τον άγιο λόγο του, που είπε στον Αβραάμ, τον δούλο του.
43 Και έβγαλε τον λαό του με αγαλλίαση, τους εκλεκτούς του με χαρά·
44 και τους έδωσε τα εδάφη των εθνών, και κληρονόμησαν τους κόπους των λαών·
45 για να τηρούν τα διατάγματά του, και να εκτελούν τους νόμους του. Αλληλούια.