Κεφάλαιο 108

ΕΤΟΙΜΗ είναι η καρδιά μου, Θεέ· θα ψάλλω, και θα ψαλμωδώ μέσα στη δόξα μου.
2 Ξύπνα, ψαλτήρι, και κιθάρα· θα ξυπνήσω το πρωί.
3 Θα σε επαινέσω, Κύριε, ανάμεσα στους λαούς, και θα ψαλμωδώ σε σένα ανάμεσα στα έθνη·
4 επειδή, το έλεός σου μεγαλύνθηκε μέχρι τούς ουρανούς· και η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα.
5 Υψώσου, Θεέ, ψηλότερα από τους ουρανούς· και η δόξα σου ας είναι επάνω σε ολόκληρη τη γη·
6 για να ελευθερώνονται οι αγαπητοί σου· με το δεξί σου χέρι σώσε με, και εισάκουσέ με.
7 Ο Θεός μίλησε μέσα στο αγιαστήριό του· θα χαίρομαι, θα διαμοιράσω τη Συχέμ, και θα μετρήσω πέρα ως πέρα την κοιλάδα Σοκχώθ·
8 δικός μου είναι ο Γαλαάδ, δικός μου ο Μανασσής· ο μεν Εφραϊμ είναι η δύναμη του κεφαλιού μου· ο δε Ιούδας, ο νομοθέτης μου·
9 ο Μωάβ είναι η λεκάνη τού πλυσίματός μου· επάνω στον Εδώμ θα ρίξω το υπόδημά μου· θα αλαλάξω επάνω στην Παλαιστίνη.
10 Ποιος θα με φέρει στην περιτειχισμένη πόλη; Ποιος θα με οδηγήσει μέχρι τον Εδώμ;
11 Όχι εσύ, Θεέ, που μας απέρριψες; Και δεν θα βγεις, Θεέ, μαζί με τα στρατεύματά μας;
12 Βοήθησέ μας από τη θλίψη, επειδή μάταιη είναι η σωτηρία από τους ανθρώπους.
13 Με τον Θεό θα κάνουμε ανδραγαθήματα· κι αυτός θα καταπατήσει τούς εχθρούς μας.