Κεφάλαιο 135

ΑΙΝΕΙΤΕ τον Κύριο. Αινείτε το όνομα του Κυρίου· αινείτε, δούλοι τού Κυρίου,
2 εσείς που στέκεστε στον οίκο τού Κυρίου, στις αυλές τού οίκου του Θεού μας.
3 Αινείτε τον Κύριο, επειδή ο Κύριος είναι αγαθός· ψαλμωδήστε στο όνομά του, επειδή είναι τερπνό.
4 Επειδή, ο Κύριος έκλεξε τον Ιακώβ για τον εαυτό του, τον Ισραήλ για θησαυρό του.
5 Επειδή, εγώ γνώρισα ότι ο Κύριος είναι μεγάλος· και ο Κύριός μας είναι επάνω από όλους τούς θεούς.
6 Όλα όσα ο Κύριος θέλησε δημιούργησε, στον ουρανό, και στη γη, στις θάλασσες, και σε όλες τις αβύσσους.
7 Ανεβάζει σύννεφα από τις εσχατιές τής γης· κάνει αστραπές για βροχή· βγάζει ανέμους από τους θησαυρούς του.
8 Ο οποίος χτύπησε τα πρωτότοκα της Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι κτήνος·
9 απέστειλε σημεία και τέρατα ανάμεσά σου, Αίγυπτε, επάνω στον Φαραώ, και επάνω στους δούλους του.
10 Ο οποίος πάταξε μεγάλα έθνη, και φόνευσε κραταιούς βασιλιάδες·
11 τον Σηών, τον βασιλιά των Αμορραίων, και τον Ωγ, τον βασιλιά τής Βασάν, και όλα τα βασίλεια της Χαναάν·
12 και έδωσε τη γη τους κληρονομιά, κληρονομιά στον Ισραήλ τον λαό του.
13 Το όνομά σου, Κύριε, μένει στον αιώνα· η ενθύμησή σου, Κύριε, σε γενεά και γενεά.
14 Επειδή, ο Κύριος θα κρίνει τον λαό του· και θα ελεήσει τους δούλους του.
15 Τα είδωλα των εθνών είναι ασήμι και χρυσάφι, έργο χεριών ανθρώπου.
16 Στόμα έχουν, και δεν μιλούν· μάτια έχουν, και δεν βλέπουν·
17 αυτιά έχουν, και δεν ακούν· ούτε υπάρχει πνοή στο στόμα τους.
18 Όμοιοι μ' αυτά ας γίνουν, αυτοί που τα φτιάχνουν· καθένας που ελπίζει σ' αυτά!
19 Οίκος Ισραήλ, ευλογήστε τόν Κύριο· οίκος Ααρών, ευλογήστε τόν Κύριο·
20 οίκος Λευί, ευλογήστε τόν Κύριο· εσείς που τόν φοβάστε, ευλογήστε τον Κύριο.
21 Ευλογητός ο Κύριος από τη Σιών, ο οποίος κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Αλληλούια.