Κεφάλαιο 136

ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΕ τον Κύριο, επειδή είναι αγαθός· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
2 Δοξολογείτε τον Θεό των θεών· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
3 Δοξολογείτε τον Κύριο των κυρίων· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
4 Τον μόνον που κάνει θαυμαστά μεγάλα έργα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
5 Αυτόν που δημιούργησε τους ουρανούς με σύνεση· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
6 Αυτόν που στερέωσε τη γη επάνω στα νερά· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
7 Αυτόν που δημιούργησε τους μεγάλους φωστήρες· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
8 τον ήλιο, για να εξουσιάζει επάνω στην ημέρα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
9 ττο φεγγάρι και τα αστέρια, για να εξουσιάζουν επάνω στη νύχτα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
10 Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
11 και έβγαλε τον Ισραήλ από ανάμεσά της· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
12 με χέρι δυνατό, με βραχίονα απλωμένον· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
13 Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα σε δύο μέρη· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
14 και διαπέρασε τον Ισραήλ μέσα απ' αυτή· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
15 και κατέστρεψε τον Φαραώ και το στράτευμά του μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
16 Αυτόν που οδήγησε τον λαό του μέσα στην έρημο· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
17 Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
18 και φόνευσε ισχυρούς βασιλιάδες· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
19 τον Σηών, βασιλιά των Αμορραίων· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
20 και τον Ωγ, βασιλιά τής Βασάν· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
21 και έδωσε τη γη τους σε κληρονομιά· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
22 κληρονομιά στον Ισραήλ τον δούλο του· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
23 Αυτόν που μας θυμήθηκε στην ταπείνωσή μας· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα·
24 και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
25 Αυτόν που δίνει τροφή σε κάθε σάρκα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.
26 Δοξολογείτε τον Θεό τού ουρανού· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.