Κεφάλαιο 15

Ψαλμός τού Δαβίδ.

ΚΥΡΙΕ, ποιος θα κατοικήσει στη σκηνή σου; Ποιος θα κατοικήσει στο βουνό σου το άγιο;
2 Εκείνος που περπατάει με ακεραιότητα και πράττει δικαιοσύνη και μιλάει αλήθεια μέσα στην καρδιά του.
3 Εκείνος που δεν καταλαλεί με τη γλώσσα του, ούτε πράττει κακό στον φίλο του, ούτε δέχεται ονειδισμό ενάντια στον διπλανό του·
4 στα μάτια του περιφρονείται ο αχρείος· τιμάει όμως αυτούς που φοβούνται τον Κύριο· υπόσχεται με όρκο στον διπλανό του, και δεν αθετεί.
5 Δεν δίνει το ασήμι του με τόκο, ούτε παίρνει δώρα ενάντια στον αθώο. Εκείνος που πράττει αυτά, δεν θα σαλευτεί, στον αιώνα!