Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 5

Vir die musiekleier; met fluite. ‘n Psalm van Dawid. (5:2)

O HERE, luister na my woorde, let op my versugting.
2 (5:3) Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my Koning en my God, want tot U bid ek.
3 (5:4) In die môre, HERE, sal U my stem hoor; in die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag.
4 (5:5) Want U is nie ‘n God wat behae het in goddeloosheid nie; die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie.
5 (5:6) Die onsinniges sal voor u oë nie standhou nie; U haat al die werkers van ongeregtigheid.
6 (5:7) U sal die leuensprekers laat omkom; van die man van bloed en bedrog het die HERE ‘n afsku.
7 (5:8) Maar ek, deur die grootheid van u goedertierenheid mag ek in u huis ingaan, my buig na u heilige tempel, in u vrees.
8 (5:9) HERE, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil; maak u weg voor my reg.
9 (5:10) Want in hulle mond is niks betroubaars nie; hulle binneste bring onheil; hulle keel is ‘n oop graf; hulle maak hul tong glad.
10 (5:11) Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U.
11 (5:12) Maar laat húlle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet.
12 (5:13) Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n skild.