Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 135

Halleluja! Prys die Naam van die HERE! Prys, o knegte van die HERE,
2 wat staan in die huis van die HERE, in die voorhowe van die huis van onse God!
3 Loof die HERE, want die HERE is goed; psalmsing tot eer van sy Naam, want dié is lieflik!
4 Want die HERE het Jakob vir Hom uitverkies, Israel as sy eiendom.
5 Waarlik, ék weet dat die HERE groot en onse Here bo alle gode is.
6 Alles wat die HERE behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes.
7 Hy wat die dampe laat opgaan van die einde van die aarde af, bliksemstrale by die reën maak, die wind uit sy skatkamers laat uitgaan;
8 wat die eersgeborenes van Egipte getref het, van mense sowel as van vee;
9 wat tekens en wonders gestuur het binne-in jou, o Egipte, teen Farao en teen al sy knegte;
10 wat baie nasies verslaan het en magtige konings gedood het:
11 Sihon, die koning van die Amoriete, en Og, die koning van Basan, en al die koninkryke van Kanaän,
12 en hulle land as erfdeel gegee het, as erfdeel aan Israel, sy volk.
13 o HERE, u Naam is tot in ewigheid, u gedenknaam, HERE, van geslag tot geslag!
14 Want die HERE sal aan sy volk reg doen en medelyde hê met sy knegte.
15 Die afgode van die heidene is silwer en goud, ‘n werk van mensehande.
16 Hulle het ‘n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie;
17 ore het hulle, maar hoor nie; ook is daar geen asem in hulle mond nie.
18 Die wat hulle maak, sal net soos hulle word—elkeen wat op hulle vertrou.
19 Huis van Israel, loof die HERE! Huis van Aäron, loof die HERE!
20 Huis van Levi, loof die HERE! Julle wat die HERE vrees, loof die HERE!
21 Geloofd sy die HERE uit Sion, Hy wat in Jerusalem woon! Halleluja!