Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 38

‘n Psalm van Dawid, by die gedenkoffer. (38:2)

O HERE, straf my nie in u toorn nie en kasty my nie in u grimmigheid nie.
2 (38:3) Want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal.
3 (38:4) Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie; daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie.
4 (38:5) Want my ongeregtighede gaan oor my hoof; soos ‘n swaar pak het hulle vir my te swaar geword.
5 (38:6) My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid.
6 (38:7) Ek is krom, heeltemal geboë; die hele dag gaan ek in die rou;
7 (38:8) want my lendene is vol ontsteking, en daar is geen heel plek in my vlees nie.
8 (38:9) Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel; ek brul van die gebons van my hart.
9 (38:10) Here, voor U is al my begeertes, en my gesug is vir U nie verborge nie.
10 (38:11) My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat; en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie.
11 (38:12) Die wat my liefhet en my vriende is, staan opsy vir my kwaal, en my nabestaandes het ver gaan staan;
12 (38:13) en die wat my lewe soek, span strikke; en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog.
13 (38:14) Maar ek is soos ‘n dowe: ek hoor nie, en soos ‘n stomme wat sy mond nie oopmaak nie.
14 (38:15) Ja, ek is soos ‘n man wat nie hoor nie en in wie se mond geen teëspraak is nie;
15 (38:16) want op U, HERE, wag ek; U sal verhoor, Here my God!
16 (38:17) Want ek het gesê: Laat hulle net nie bly wees oor my nie! Hulle wat by die wankeling van my voet hul groot maak teen my!
17 (38:18) Want ek is klaar om te val, en my smart is altyddeur voor my.
18 (38:19) Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde.
19 (38:20) Maar my vyande lewe, hulle is magtig; en die wat my valslik haat, is groot in aantal.
20 (38:21) En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najaag.
21 (38:22) Verlaat my nie, o HERE! My God, wees nie ver van my af nie!
22 (38:23) Maak tog gou om my te help, Here, my heil!