Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 149

Halleluja! Sing tot eer van die HERE ‘n nuwe lied, sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
2 Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!
3 Laat hulle sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tamboeryn en siter.
4 Want die HERE het ‘n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.
5 Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde.
6 Lofverheffinge van God is in hulle keel, en ‘n tweesnydende swaard in hulle hand;
7 om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke;
8 om hulle konings met kettings te bind en hulle edeles met ysterboeie;
9 om ‘n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. ‘n Eer is dit vir al sy gunsgenote! Halleluja!