Psalms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


Hoofstuk 145

‘n Loflied van Dawid. Alef.

O My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd.
2 Bet. Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd.
3 Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik.
4 Dalet. Die een geslag prys u werke by die ander, en hulle verkondig u magtige dade.
5 He. Ek wil spreek van die glans van u heerlike majesteit en van u wonderbare dade.
6 Wau. En hulle sal spreek van die krag van u vreeslike dade, en u grootheid wil ek vertel.
7 Sajin. Hulle sal die gedagtenis van u grote goedheid laat uitstroom en jubel oor u geregtigheid.
8 Get. Genadig en barmhartig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
9 Tet. Die HERE is vir almal goed, en sy barmhartighede is oor al sy werke.
10 Jod. Al u werke loof U, o HERE, en u gunsgenote prys U.
11 Kaf. Hulle maak melding van die heerlikheid van u koninkryk en spreek van u mag,
12 Lamed. om aan die mensekinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk.
13 Mem. U koninkryk is ‘n koninkryk van alle eeue, en u heerskappy duur deur al die geslagte.
14 Samek. Die HERE ondersteun almal wat val, en Hy rig almal op wat neergeboë is.
15 Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd.
16 Pe. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.
17 Sade. Die HERE is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke.
18 Kof. Die HERE is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid.
19 Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle.
20 Sjin. Die HERE bewaar almal wat Hom liefhet, maar Hy verdelg al die goddelose.
21 Tau. My mond sal die lof van die HERE uitspreek, en laat alle vlees sy heilige Naam loof vir ewig en altyd.