Isahluko 150

Haleluya! Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele, nimdumise emkhathini wakhe wamandla.
2 Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla, nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu.
3 Mdumiseni ngezwi lecilongo, nimdumise ngogubhu nehabhu.
4 Mdumiseni ngesigubhu nokusina, nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo.
5 Mdumiseni ngamasimbali ancencethayo, nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo.
6 Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Haleluya!