Ա. ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Գլուխ 1

Ադամ, Սէթ, Ենովս,
2 Կայնան, Մաղաղիէլ, Յարեդ,
3 Ենովք, Մաթուսաղա, Ղամէք,
4 Նոյ, Սէմ, Քամ ու Յաբեթ։
5 Յաբեթին որդիները՝ Գոմեր, Մագոգ, Մադայ, Յաւան, Թոբէլ, Մոսոք ու Թիրասն էին։
6 Գոմերին որդիները՝ Ասքանազ, Րիփաթ ու Թորգոման էին։
7 Յաւանին որդիները՝ Եղիսա, Թարսիս, Կիտացիներն ու Դոդացիներն էին։
8 Քամին որդիները՝ Քուշ, Մեստրեմ, Փուդ ու Քանանն էին։
9 Քուշին որդիները՝ Սաբա, Եւիլա, Սաբաթա, Ռեգմա ու Սեբեթաքան էին։ Ռեգմային որդիները՝ Սաբան ու Դեդանն էին։
10 Քուշ ծնաւ Նեբրովթը. ասիկա սկսաւ երկրի վրայ զօրաւոր ըլլալ։
11 Մեստրեմ ծնաւ Ղուդացիները, Անամացիները, Ղաբացիները, Նեփթուքացիները,
12 Պաթուրեսացիներն ու Քասղուքացիները, (ուրկէ Փղշտացիները ելան,) ու Կափթորացիներն ալ։
13 Քանան ծնաւ իր անդրանիկը՝ Սիդոնը, նաեւ Քետը,
14 Յեբուսացին, Ամօրհացին, Գերգեսացին,
15 Խեւացին, Արուկեցին, Ասենացին,
16 Արուադացին, Սամարացին ու Ամաթացին։
17 Սէմին որդիները՝ Եղամ, Ասուր, Արփաքսադ, Ղուդ, Արամ, Հուս, Հուլ, Գաթեր ու Մոսոքն էին։
18 Արփաքսադ ծնաւ Սաղան, Սաղան ծնաւ Եբերը.
19 Եբերին երկու որդի ծնան. մէկուն անունը Փաղէկ էր, քանզի երկիրը անոր օրերը բաժնուեցաւ։ Անոր եղբօրը անունը Յեկտան էր։
20 Յեկտան ծնաւ Եղմովդադը, Սաղափը, Ասարմօթը, Յարաքը,
21 Ադորամը, Ուզալը, Դեկղան,
22 Գեբաղը, Աբիմեէլը, Սաբան,
23 Ոփիրը, Եւիլան ու Յոբաբը։ Ասոնք Յեկտանին որդիներն էին։
24 Սէմ, Արփաքսադ, Սաղա,
25 Եբեր, Փաղէկ, Ռագաւ,
26 Սերուգ, Նաքովր, Թարա,
27 Աբրամ, այսինքն Աբրահամ։
28 Աբրահամին որդիները Իսահակ ու Իսմայէլ էին։
29 Անոնց ծնունդները ասոնք են՝ Իսմայէլին անդրանիկը՝ Նաբէօթ, ետքը՝ Կեդար, Ադբեէլ, Մաբսամ,
30 Մասմա, Դումա, Մասսէ, Քոդադ,
31 Թեմա, Յետուր, Նափէս ու Կեդմա։ Իսմայէլին որդիները ասոնք էին։
32 Աբրահամին հարճին՝ Քետուրային՝ որդիները։ Անիկա ծնաւ Զեմրանը, Յեկսանը, Մադանը, Մադիանը, Յեսբոկն ու Սովէն։ Յեկսանին որդիները՝ Սաբան ու Դեդանն էին։
33 Մադիանին որդիները՝ Գեփա, Ափէր, Ենովք, Աբիդա ու Ելդագան էին։ Ասոնք Քետուրային որդիներն էին։
34 Աբրահամ ծնաւ Իսահակը։ Իսահակին որդիները Եսաւ ու Իսրայէլ էին։
35 Եսաւին որդիները՝ Եղիփազ, Ռագուէլ, Յէուս, Յեգղօմն ու Կորխն էին։
36 Եղիփազին որդիները՝ Թեման, Օմար, Սեփոյ, Գոթամ, Կենէզ, Թամնա ու Ամաղէկն էին։
37 Ռագուէլին որդիները՝ Նահաթ, Զարա, Սամմա ու Մէզան էին։
38 Սէիրին որդիները՝ Ղոտան, Սոբաղ, Սեբեգօն, Անա, Դիսօն, Եսեր ու Դիսան էին։
39 Ղոտանին որդիները՝ Քոռի ու Հեմամն էին եւ Թամնան Ղոտանին քոյրն էր։
40 Սոբաղին որդիները՝ Գաղուան, Մանաքաթ, Գեբաղ, Սեփոյ ու Օնամն էին։ Սեբեգօնին որդիները՝ Այիա ու Անան էին։
41 Անայի որդին՝ Դիսօն ու Դիսօնին որդիները՝ Ամրան, Եսբան, Յեթրան ու Քառան էին։
42 Եսերին որդիները՝ Բաղղան, Զաաւան ու Յաականն էին։ Դիսանին որդիները՝ Հուս ու Առանն էին։
43 Ասոնք են այն թագաւորները, որոնք Եդովմի երկրին մէջ թագաւորեցին՝ Իսրայէլի որդիներուն վրայ թագաւորի մը իշխելէն առաջ։ Բէովրի որդին՝ Բաղան, որուն քաղաքին անունը Դեննաբա էր։
44 Բաղան մեռաւ ու անոր տեղը Բօսրացի Զարային որդին Յոբաբը թագաւորեց։
45 Յոբաբ մեռաւ, անոր տեղը Թեմանացիներու երկրէն Հուսամը թագաւորեց։
46 Հուսամ մեռաւ, անոր տեղ Բադադին որդին Ադադը թագաւորեց, որ Մովաբի դաշտին մէջ Մադիանացիները կոտորեց, որուն քաղաքին անունը Աւիթ էր։
47 Ադադ մեռաւ ու անոր տեղ Մասրեկացի Սամաղան թագաւորեց։
48 Սամաղան մեռաւ անոր տեղ Գետին քով Ռոբովթէն եղող Սաւուղը թագաւորեց։
49 Սաւուղ մեռաւ, անոր տեղ Աքոբորին որդին Բաաղանան թագաւորեց։
50 Բաաղանան մեռաւ, անոր տեղ Ադադը թագաւորեց, որուն քաղաքին անունը Փոքով էր ու անոր կնոջ անունը Մետաբեէլ էր, որ Մէզաաբին աղջկան Մատրեթին աղջիկն էր։
51 Ադադին մեռնելէն ետքը Եդովմի իշխանները եղան՝ Թամնա իշխան, Գաղուա իշխան, Յեթաթ իշխան,
52 Ողիբամա իշխան, Էլա իշխան, Փինօն իշխան,
53 Կենէզ իշխան, Թեման իշխան, Մաբզար իշխան,
54 Մագեդիէլ իշխան, Իրամ իշխան։ Եդովմին իշխանները ասոնք էին։