0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 99

1 Yēhéhuá耶和华zuòwángwànmíndāngzhàndǒuzuòzàièrshàngdedāngdòngyáo动摇
2 Yēhéhuá耶和华zàiXī’ān锡安wéichāowànmínzhīshàng之上
3 Tāmen他们dāngchēngzàn称赞érwèidemíngběnwéishèng
4 Wángyǒunénglì有能力xǐ’ài喜爱gōngpíng公平jiāngōngzhèng公正zàiYǎgè雅各zhōngshīxíng施行gōngpíng公平gōng
5 Nǐmen你们dāngzūnchóngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàijiǎodèng脚凳qiánxiàbàiběnwéishèng
6 Zàitāde他的jìsī祭司zhōngyǒuMóxī摩西Yàlún亚伦zàiqiúgàomíngderénzhōngyǒuěrtāmen他们qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùyīngyǔntāmen他们
7 zàiyúnzhùzhōngduìtāmen他们shuōhuàTāmen他们zūnshǒu遵守tāde他的suǒcìgěi赐给tāmen他们de
8 Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénayīngyǔntāmen他们shìshèmiǎn赦免tāmen他们deshénquèàntāmen他们suǒxíngdebàoyìng报应tāmen他们
9 Nǐmen你们yàozūnchóngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàitāde他的shèngshānxiàbàiYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénběnwéishèng