0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 34

1 Dàwèi大卫zàimiànqián面前zhuāngfēngbèigǎnchūqù出去jiùzuòzhèshī。)yàoshíshí时时chēngsòngYēhéhuá耶和华Zànměi赞美tāde他的huàchángzàikǒuzhōng
2 Wǒde我的xīnyīnYēhéhuá耶和华kuāyào夸耀Qiānbēiréntīngjiàn听见jiùyàoyuè
3 Nǐmen你们dāngchēngYēhéhuá耶和华wéiyītóng一同gāotāde他的míng
4 céngxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华jiùyīngyǔnjiùtuōlí脱离leyíqiè一切dekǒngjù恐惧
5 Fányǎngwàngtāde他的biàn便yǒuguāngróng光荣Tāmen他们deliǎnméngxiū
6 zhèkùnkǔ困苦rénqiúYēhéhuá耶和华biàn便chuítīngjiùtuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
7 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàijìngwèi敬畏tāde他的rénwéiānyíng安营dājiù搭救tāmen他们
8 Nǐmen你们yàochángchángzhǔēndezīwèi滋味biàn便zhīdao知道shìměishànTóukàotāde他的rényǒule
9 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们dāngjìngwèi敬畏yīnjìngwèi敬畏tāde他的suǒquē
10 Shàozhuàngshīzi狮子háiquēshírěnè饿Dànxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华deShénme什么hǎochu好处dōuquē
11 Zhòngdìzǐ弟子anǐmen你们dāngláitīngwǒde我的huàyàojiāngjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华dedàojiào道教xùnnǐmen你们
12 Yǒuhérén何人hǎocúnhuóàimù爱慕chángshòu长寿dexiǎngměi
13 Jiùyàojìnzhǐ禁止shétóu舌头chūěyánzuǐchún嘴唇shuōguǐzhàdehuà的话
14 Yàoèxíng恶行shànxúnqiú寻求hémù和睦yīxīn一心zhuīgǎn追赶
15 Yēhéhuá耶和华deyǎnkàngù看顾réntāde他的ěrduo耳朵tīngtāmen他们deqiú
16 Yēhéhuá耶和华xiàngxíngěderénbiànliǎn变脸yàocóngshìshàngchúmiètāmen他们demínghào名号
17 rénqiúYēhéhuá耶和华tīngjiàn听见lebiàn便jiùtāmen他们tuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
18 Yēhéhuá耶和华kàojìn靠近shāngxīn伤心derénzhěngjiù拯救língxìng灵性tònghuǐderén
19 rénduōyǒukǔnàn苦难DànYēhéhuá耶和华jiùtuōlí脱离zhèyíqiè一切
20 Yòubǎoquán保全yīshēn一身degútou骨头liángēnyěbù也不zhéduàn折断
21 ĚhàiěrénHèněréndebèidìngzuì定罪
22 Yēhéhuá耶和华jiùshúpúrén仆人delínghún灵魂Fántóukàotāde他的zhìdìngzuì定罪