0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 146

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华Wǒde我的xīnyàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华
2 yīshēng一生yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华háihuódeshíhòu的时候yàogēsòng歌颂wǒde我的shén
3 Nǐmen你们bùyào不要yǐkào倚靠jūnwángbùyào不要yǐkào倚靠shìrén世人yīdiǎn一点bùnéng不能bāngzhù帮助
4 Tāde他的duànjiùguīhuíchéntǔ尘土suǒdǎsuàn打算dedāngjiùxiāomiè消灭le
5 Yǎgè雅各deshénwéibāngzhù帮助yǎngwàngYēhéhuá耶和华shéndezhèrénbiàn便wéiyǒu
6 Yēhéhuá耶和华zàotiāndehǎiqízhōng其中dewànshǒuchéngshí诚实zhídào直到yǒngyuǎn永远
7 wéishòudeshēnyuānshíwù食物jī’è饥饿deYēhéhuá耶和华shìfàng释放bèiqiúde
8 Yēhéhuá耶和华kāilexiādeyǎnjīng眼睛Yēhéhuá耶和华bèixiàderénYēhéhuá耶和华xǐ’ài喜爱rén
9 Yēhéhuá耶和华bǎohù保护defúchí扶持gū’er孤儿guǎfu寡妇quèshǐ使ěréndedàolù道路wānqǔ弯曲
10 Yēhéhuá耶和华yàozuòwángzhídào直到yǒngyuǎn永远Xī’ān锡安deshényàozuòwángzhídào直到Wàndài万代Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华