0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 148

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华cóngtiānshàng天上zànměi赞美Yēhéhuá耶和华zàigāochù在高处zànměi赞美
2 Tāde他的zhòngshǐzhě使者dōuyàozànměi赞美Tāde他的zhūjūndōuyàozànměi赞美
3 tóuyuèliàng月亮nǐmen你们yàozànměi赞美FàngguāngdeXīngsù星宿nǐmen你们dōuyàozànměi赞美
4 Tiānshàng天上detiāntiānshàng天上deshuǐnǐmen你们dōuyàozànměi赞美
5 Yuànzhèxie这些dōuzànměi赞美Yēhéhuá耶和华demíngYīnfēnfù吩咐biàn便dōuzàochéng造成
6 jiāngzhèxie这些dìngzhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎndìnglemìngbùnéng不能fèifèihuòzuòyuèguò越过)。
7 Suǒyǒu所有zàidìshang地上deyíqiè一切shēnyáng
8 Huǒbīngbáo冰雹xuěchéngjiù成就mìngdekuángfēng狂风
9 Dàshān大山xiǎoshānjiéguǒ结果deshùmù树木yíqiè一切xiāngbǎishù柏树
10 Yěshòu野兽yíqiè一切shēngchù牲畜kūnchóng昆虫fēiniǎo
11 Shìshàngdejūnwángwànmínshǒulǐng首领shìshàngyíqiè一切shěnpàn审判guān
12 Shàonián少年rénchǔnǚ处女lǎoniánrén老年人háitóngdōudāngzànměi赞美Yēhéhuá耶和华
13 Yuànzhèxie这些dōuzànměi赞美Yēhéhuá耶和华demíngYīnwèi因为yǒutāde他的míngbèizūnchóngTāde他的róngyào荣耀zàitiāndì天地zhīshàng之上
14 jiāngbǎixìng百姓dejiǎogāoyīncǐ因此yīncǐ因此huòzuòshǐ使yíqiè一切shèngmínYǐsèliè以色列rénjiùshì就是xiāngjìn相近debǎixìng百姓dōuzànměi赞美Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华