0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 150

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华zàishéndeshèngsuǒzànměi赞美zàixiǎnnénglì能力deqióngcāngzànměi赞美
2 Yàoyīndànéng大能dezuòwéi作为zànměi赞美ànzheměidezànměi赞美
3 Yàoyòngjiǎoshēngzànměi赞美tánqín弹琴zànměi赞美
4 tiàowǔ跳舞zànměi赞美yòngxiándeyuèqì乐器xiāodeshēngyīn声音zànměi赞美
5 Yòngxiǎngdezànměi赞美yònggāoshēng高声dezànměi赞美
6 Fányǒuqìxī气息dedōuyàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华