0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 96

1 Nǐmen你们yàoxiàngYēhéhuá耶和华chàngxīnQuándedōuyàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱
2 YàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱chēngsòngtāde他的míngtiāntiān天天chuányángtāde他的jiù’ēn救恩
3 Zàilièbāngzhōngshùshuōtāde他的róngyào荣耀zàiwànmínzhōngshùshuōtāde他的qíshì奇事
4 YīnYēhéhuá耶和华wéidāngshòujídà极大dezànměi赞美zàiwànshénzhīshàng之上dāngshòujìngwèi敬畏
5 WàibāngdeshéndōushǔWéidú惟独Yēhéhuá耶和华chuàngzào创造zhūtiān
6 Yǒuzūnróngwēiyán威严zàimiànqián面前Yǒunénglì有能力huáměizàishèngsuǒ
7 Mínzhòngdì中的wànanǐmen你们yàojiāngróngyào荣耀nénglì能力guīgěiYēhéhuá耶和华dōuguīgěiYēhéhuá耶和华
8 YàojiāngYēhéhuá耶和华demíngsuǒdāngdederóngyào荣耀guīgěigòngláijìnrù进入tāde他的yuàn
9 Dāngshèngjiédezhuāngshìdehuòzuòwéi作为),jìngbàiYēhéhuá耶和华Quándeyàozàimiànqián面前zhàndǒu
10 RénzàilièbāngzhōngyàoshuōYēhéhuá耶和华zuòwángshìjiè世界jiùjiāndìng坚定bùdé不得dòngyáo动摇yàoàngōngzhèng公正shěnpàn审判zhòngmín
11 Yuàntiānhuānxǐ欢喜yuàndekuàilè快乐Yuànhǎiqízhōng其中suǒchōngmǎn充满depéngpài
12 Yuàntiánqízhōng其中suǒyǒu所有dedōuhuānlè欢乐Nàshí那时línzhòngdì中的shùmù树木dōuyàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前huānhū欢呼
13 Yīnwèi因为láileláiyàoshěnpàn审判quándeyàoàngōngshěnpàn审判shìjiè世界àntāde他的xìnshíshěnpàn审判wànmín