0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 29

1 Dàwèi大卫deshī。)Shéndezhònganǐmen你们yàojiāngróngyào荣耀nénglì能力guīgěiYēhéhuá耶和华GuīgěiYēhéhuá耶和华
2 YàojiāngYēhéhuá耶和华demíngsuǒdāngdederóngyào荣耀guīgěishèngjiédezhuāngshìdehuòzuòwéi作为jìngbàiYēhéhuá耶和华
3 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zàishuǐshàngRóngyào荣耀deshénléiYēhéhuá耶和华léizàidàshuǐ大水zhīshàng之上
4 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音yǒunénglì有能力Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音mǎnyǒuwēiyán威严
5 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zhènxiāngbǎishù柏树Yēhéhuá耶和华zhènsuìnèndexiāngbǎishù柏树
6 shǐ使zhītiàoyuè跳跃niúshǐ使nèn西liántiàoyuè跳跃yěniú野牛
7 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音shǐ使huǒyán火焰fēnchà
8 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音zhèndòng震动kuàngYēhéhuá耶和华zhèndòng震动jiādekuàng
9 Yēhéhuá耶和华deshēngyīn声音jīngdòng惊动鹿tāishùmù树木tuōluò脱落jìngguāngFánzàidiàn殿zhòngdì中的dōuchēngshuōtāde他的róngyào荣耀
10 Hóngshuǐ洪水fànlàn泛滥zhīshíYēhéhuá耶和华zuòzhewéiwángYēhéhuá耶和华zuòzhewéiwángzhídào直到yǒngyuǎn永远
11 Yēhéhuá耶和华lìliang力量gěitāde他的bǎixìng百姓Yēhéhuá耶和华píng’ān平安degěitāde他的bǎixìng百姓