0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 89

1 réntàndexùnhuìshī。)yàogēchàng歌唱Yēhéhuá耶和华decí’ài慈爱zhídào直到yǒngyuǎn永远yàoyòngkǒujiāngdexìnshíchuánWàndài万代
2 Yīncéngshuōdecíbēi慈悲jiànlì建立dàoyǒngyuǎn永远dexìnshíjiānzàitiānshàng天上
3 suǒjiǎnxuǎn拣选derénleyuēxiàngwǒde我的púrén仆人Dàwèi大卫leshì
4 yàojiànlì建立dehòuyì后裔zhídào直到yǒngyuǎn永远yàojiànlì建立debǎozuò宝座zhídào直到Wàndài万代
5 Yēhéhuá耶和华azhūtiānyàochēngzàn称赞deqíshì奇事Zàishèngzhědehuìzhōngyàochēngzàn称赞dexìnshí
6 Zàitiānkōng天空shéinéngYēhéhuá耶和华neshéndezhòngzhōngshéinéngxiàngYēhéhuá耶和华ne
7 zàishèngzhědehuìzhōngshìyǒuwēiyán威严deshényíqiè一切zàiwéidegèngwèijù畏惧
8 Yēhéhuá耶和华wànjūnzhīshénanǎyīge哪一个dànéng大能zhěxiàngYēhéhuá耶和华dexìnshíshìzàidewéi
9 guǎnxiá管辖hǎidekuángàoBōlàng波浪fānténg翻腾jiùshǐ使píngjìng平静le
10 dǎsuì打碎lehābó哈伯sìhu似乎shìshāderényòngyǒunéngdebǎngbì膀臂sǎnledechóu
11 TiānshǔdeshǔShìjiè世界qízhōng其中suǒchōngmǎn充满dedōuwéisuǒjiànlì建立
12 Nánběi南北wéisuǒchuàngzào创造hēiméndōuyīndemínghuānhū欢呼
13 yǒudànéng大能debǎngbì膀臂deshǒuyǒulì有力deyòushǒu右手gāo
14 Gōnggōngpíng公平shìbǎozuò宝座degēnCí’ài慈爱chéngshí诚实xíngzàiqiánmian前面
15 Zhīdao知道xiànghuānhū欢呼demínshìyǒudeYēhéhuá耶和华atāmen他们zàiliǎnshàngdeguāngxíngzǒu行走
16 Tāmen他们yīndemíngzhōngrì终日huānlè欢乐yīndegōngdéyǐ得以gāo
17 shìtāmen他们lìliang力量deróngyào荣耀Yīnwèi因为xǐyuè喜悦wǒmen我们wǒmen我们dejiǎobèigāo
18 Wǒmen我们dedùnpái盾牌shǔYēhéhuá耶和华Wǒmen我们dewángshǔYǐsèliè以色列deshèngzhě
19 Dāngshí当时zàiyìxiàng异象zhōngxiǎodeshèngmínshuōjiùzhù救助zhījiāzàiyǒunéngzhědeshēnshànggāocóngmínzhōngsuǒjiǎnxuǎn拣选de
20 xúndewǒde我的púrén仆人Dàwèi大卫yòngwǒde我的shènggāogāo膏膏
21 Wǒde我的shǒushǐ使jiānWǒde我的bǎngbì膀臂jiāngù坚固
22 Chóulèsuǒ勒索xiōng’è凶恶zhīyěbù也不hài
23 yàozàimiànqián面前dǎsuì打碎tāde他的dírén敌人shāhèntāde他的rén
24 Zhǐshì只是wǒde我的xìnshíwǒde我的cí’ài慈爱yàotóngzàiYīnwǒde我的míngtāde他的jiǎobèigāo
25 yàoshǐ使tāde他的zuǒshǒushēndàohǎishàng海上yòushǒu右手shēndàoshàng
26 yàochēnghu称呼shuōshìwǒde我的shìwǒde我的shénshìzhěngjiù拯救wǒde我的pánshí
27 yàowéiZhǎngzǐ长子wéishìshàngzuìgāo最高dejūnwáng
28 yàowéicúnliúwǒde我的cí’ài慈爱zhídào直到yǒngyuǎn永远deyuēbìyào必要jiāndìng坚定
29 yàoshǐ使tāde他的hòuyì后裔cúndàoyǒngyuǎn永远shǐ使tāde他的bǎozuò宝座tiānzhījiǔ
30 Tǎngruò倘若tāde他的zǐsūn子孙líqì离弃wǒde我的zhàowǒde我的diǎnzhāngxíng
31 Bèiqì背弃wǒde我的zūnshǒu遵守wǒde我的jièmìng诫命
32 jiùyàoyòngzhàngtāmen他们deguòfànyòngbiāntāmen他们dezuìniè
33 Zhǐshì只是jiāngwǒde我的cí’ài慈爱quánrán全然shōuhuí收回jiàowǒde我的xìnshífèiqì废弃
34 bèiqì背弃wǒde我的yuēyěbù也不gǎibiàn改变kǒuzhōngsuǒchūde
35 yīcì一次zhǐzhezìjǐ自己deshèngjiéshìjuébù决不xiàngDàwèi大卫shuōhuǎng说谎
36 Tāde他的hòuyì后裔yàocúndàoyǒngyuǎn永远tāde他的bǎozuò宝座zàimiànqián面前zhīhéngyìbān一般
37 Yòuyuèliàng月亮yǒngyuǎn永远jiāntiānshàng天上quèshí确实dejiànzhèng见证。(
38 Dànnǎodeshòugāozhějiùdiūdiào丢掉jué
39 yànwù厌恶lepúrén仆人suǒdeyuējiāngtāde他的guānmiǎn冠冕jiàntà践踏de
40 chāihuǐleyíqiè一切delíbā篱笆Shǐ使tāde他的bǎozhàng保障biànwéihuāngchǎng
41 Fánguòderéndōuqiǎngduó抢夺chéngwéi成为línbāngdexiūrù羞辱
42 gāoledírén敌人deyòushǒu右手jiàoyíqiè一切dechóuhuānxǐ欢喜
43 jiàotāde他的dāojiànjuànrènjiàozàizhēngzhànzhīzhōng之中zhànbúzhù不住
44 shǐ使tāde他的guānghuī光辉zhǐjiāngtāde他的bǎozuò宝座tuīdǎo推倒de
45 jiǎnshǎo减少qīngnián青年derìzi日子Yòushǐ使méngxiū。(
46 Yēhéhuá耶和华azhèyàodàoshíneyàojiāngzìjǐ自己yǐncáng隐藏dàoyǒngyuǎn永远madefèn忿rúhuǒ如火fénshāo焚烧yàodàoshíne
47 Qiúxiǎngniàn想念wǒde我的shíhou时候shìhéděng何等deduǎnshàochuàngzào创造shìrén世人yàoshǐ使tāmen他们guīhéděng何等dekōngne?(
48 Shéinéngchánghuómiǎnjiùtāde他的línghún灵魂tuōlí脱离yīnjiāndequánbǐng权柄ne?(
49 Zhǔacóngqián从前píngdexìnshíxiàngDàwèi大卫shìyàoshīxíng施行decí’ài慈爱zàinǎli哪里ne
50 Zhǔaqiúniànpúrén仆人mensuǒshòudexiūrù羞辱niànzěnyàng怎样jiāngyíqiè一切qiángshèng强盛míndexiūrù羞辱cúnzài存在huái怀
51 Yēhéhuá耶和华adechóuyòngzhèxiūrù羞辱xiūrù羞辱ledepúrén仆人xiūrù羞辱leshòugāozhědejiǎozōng
52 Yēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdezhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们āmén阿们