0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 113

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华depúrén仆人nǐmen你们yàozànměi赞美zànměi赞美Yēhéhuá耶和华demíng
2 Yēhéhuá耶和华demíngshìyīngdāng应当chēngsòngdecóngjīnshízhídào直到yǒngyuǎn永远
3 Cóngrìchū日出zhīdedàorìluò日落zhīchǔYēhéhuá耶和华demíngshìyīngdāng应当zànměi赞美de
4 Yēhéhuá耶和华chāowànmínzhīshàng之上Tāde他的róngyào荣耀gāoguòzhūtiān
5 ShéixiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénnezuòzàizhìgāo至高zhīchǔ
6 Zìjǐ自己qiānbēiguānkàn观看tiānshàng天上dìxià地下deshì
7 cónghuīchén灰尘táipínhánréncóngfènduīzhōngtíbá提拔qióngrén
8 Shǐ使tāmen他们wángzǐ王子tóngzuòjiùshì就是běnguó本国dewángzǐ王子tóngzuò
9 shǐ使bùnéng不能shēngyù生育defùrén妇人ānjiāzhōngwéiduōdeyuèNǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华