0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 68

1 Dàwèi大卫deshīgē诗歌jiāolíngcháng。)Yuànshénxīngqǐ兴起shǐ使tāde他的chóusǎnjiàohèntāde他的réncóngmiànqián面前táopǎo逃跑
2 Tāmen他们bèiqūzhú驱逐yānbèifēngchuīsǎnĚrénjiànshénzhīmiànérxiāomiè消灭bèihuǒrónghuà
3 Wéiyǒurénbìrán必然huānxǐ欢喜zàishénmiànqián面前gāoxìng高兴kuàilè快乐
4 Nǐmen你们dāngxiàngshénchàngshīgēsòng歌颂tāde他的míngWéizuòchēxíngguòkuàngdexiūpíngdàlù大路Tāde他的míngshìYēhéhuá耶和华Yàozàimiànqián面前huānlè欢乐
5 Shénzàitāde他的shèngsuǒzuògū’er孤儿dezuòguǎfu寡妇deshēnyuānzhě
6 Shénjiàogūdú孤独deyǒujiāshǐ使bèiqiúdechūlai出来xiǎngfú享福Wéiyǒubèidezhùzàigānzào干燥zhīde
7 Shénacéngzàibǎixìng百姓qiántou前头chūlai出来zàikuàngxíngzǒu行走。(
8 Nàshí那时dejiànshéndemiànérzhèndòng震动tiānXīnǎishān西乃山jiànYǐsèliè以色列shéndemiànzhèndòng震动
9 Shénajiàngxià降下dàyǔ大雨chǎnyè产业Yǐsèliè以色列pífá疲乏deshíhòu的时候shǐ使jiāngù坚固
10 dehuìzhòngzhùzàiqízhōng在其中Shénadeēnhuìshìwéikùnkǔ困苦rényùbèi预备de
11 Zhǔmìnglìng命令chuánhǎoxìnxī信息defùnǚ妇女chéngleqún
12 Tǒngbīngdejūnwángtáopǎo逃跑letáopǎo逃跑leZàijiāděnghòu等候defùnǚ妇女fēnshòusuǒduóde
13 Nǐmen你们ānzàiyángquāndeshíhòu的时候hǎoxiàng好像gēzǐ鸽子dechìbǎng翅膀báiyín白银língmáohuángjīn黄金yìbān一般
14 Quánnéngzhězàijìngnèi境内gǎnsǎnlièwángdeshíhòu的时候shìpiāoxuězàimen
15 shānshānshìshéndeshānshānshānshìduōfēngduōlǐngdeshān
16 Nǐmen你们duōfēngduōlǐngdeshānwèihé为何xiékànshénsuǒyuànjūzhù居住deshānYēhéhuá耶和华zhùzhèshānZhídào直到yǒngyuǎn永远
17 ShéndechēniǎnléiwànyíngqiānZhǔzàiqízhōng在其中hǎoxiàng好像zài西nǎishèngshānyíyàng一样
18 yǐjīng已经shēngShànggāo上高tiānluèchóuzàirénjiān人间jiùshì就是zàibèiderénjiān人间shòulegòngxiànjiàoYēhéhuá耶和华shénkěyǐ可以tāmen他们tóngzhù
19 Tiāntiān天天bēifù背负wǒmen我们zhòngdàndezhǔjiùshì就是zhěngjiù拯救wǒmen我们deshénShìyīngdāng应当chēngsòngde。(
20 Shénshìwéiwǒmen我们shīxíng施行zhūbānjiù’ēn救恩deshénRénnéngtuōlí脱离sǐwáng死亡shìzàihu在乎zhǔYēhéhuá耶和华
21 Dànshényàodǎpò打破chóudetóujiùshì就是chángfànzuì犯罪zhīrénde
22 Zhǔshuōyàoshǐ使zhòngmíncóngshānérguīshǐ使tāmen他们cóngshēnhǎiérhuí
23 Shǐ使dǎsuì打碎chóudejiǎochuàizàixuèzhōngshǐ使gǒudeshétóu舌头cóngqízhōng其中défēn得分
24 Shénashìwǒde我的shénwǒde我的wángRényǐjīng已经kànjiàn看见xíngzǒu行走jìnrù进入shèngsuǒ
25 Gēchàng歌唱dexíngzàiqián在前zuòyuèdesuízàihòu在后dōuzàidetóngzhōngjiān中间
26 CóngYǐsèliè以色列yuántóuérláidedāngzàihuìzhōngchēngsòngzhǔshén
27 Zàinàli那里yǒutǒngguǎntāmen他们dexiǎobiàn小便mǐnyǒuYóudà犹大deshǒulǐng首领tāmen他们deqúnzhòng群众Yǒu西lúndeshǒulǐng首领Yǒudeshǒulǐng首领
28 Yǐsèliè以色列denénglì能力shìshénsuǒdeShénaqiújiāngù坚固wéiwǒmen我们suǒchéngquándeshì
29 Yīnlěngdediàn殿lièwángdàigòngwù贡物xiàngěi
30 Qiúchìlúwěi芦苇zhòngdì中的yěshòu野兽qúngōngniú公牛bìngliè并列bāngzhòngdì中的niúyínkuàichuàizàijiǎoxiàShényǐjīng已经gǎnsǎnhǎozhēngzhàndelièbāng
31 Āijí埃及degōnghóuyàochūlai出来cháojiànshénshírényàojímáng急忙shǒudǎogào祷告
32 Shìshàngdelièguóanǐmen你们yàoxiàngshéngēchàng歌唱Yuànnǐmen你们gēsòng歌颂zhǔ
33 Gēsòng歌颂zìgǔ自古jiàxíngzàizhūtiānyǐshàng以上dezhǔfāchū发出shēngyīn声音shìjídà极大deshēngyīn声音
34 Nǐmen你们yàojiāngnénglì能力guīgěishénTāde他的wēiróngzàiYǐsèliè以色列zhīshàng之上tāde他的nénglì能力shìzàiqióngcāng
35 ShénacóngshèngsuǒxiǎnwéiwèiYǐsèliè以色列deshénshìjiānglìliang力量quánnéng权能cìgěi赐给bǎixìng百姓deShénshìyīngdāng应当chēngsòngde