0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 117

1 Wànguóanǐmen你们dōudāngzànměi赞美Yēhéhuá耶和华Wànmínnǐmen你们dōudāngsòngzàn
2 Yīnwèi因为xiàngwǒmen我们shīcí’ài慈爱Yēhéhuá耶和华dechéngshí诚实cúndàoyǒngyuǎn永远Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华