0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 76

1 deshīgē诗歌jiāolíngchángyòngxiándeyuèqì乐器。)ZàiYóudà犹大shénwéirénsuǒrènshi认识ZàiYǐsèliè以色列tāde他的míngwèi名为
2 Zàilěngyǒutāde他的zhàngzàiXī’ān锡安yǒutāde他的jūsuǒ居所
3 zàinàli那里zhéduàn折断gōngshàngdehuǒjiàn火箭bìngdùnpái盾牌dāojiànzhēngzhàndebīngqì兵器。(
4 cóngyǒushízhīshānérláiyǒuguānghuáróngměi
5 Xīnzhōng心中yǒnggǎn勇敢deréndōubèiqiǎngduó抢夺Tāmen他们shuìlechángjiàoMéiyǒu没有yīgè一个yīngxióng英雄néngcuòshǒu
6 Yǎgè雅各deshénadechìzé斥责zuòchēdeqímǎ骑马dedōuchénshuìle
7 Wéidú惟独shìwèideshéinéngzàimiànqián面前zhàndezhùne
8 cóngtiānshàng天上shǐ使réntīngpànduàn判断Shénqǐlai起来shīxíng施行shěnpàn审判yàojiùdìshang地上yíqiè一切qiānbēiderénNàshí那时dejiùérjìngmò静默。(
9
10 Réndefèn忿yàochéngquánderóngměiRéndeyàojìnzhǐ禁止
11 Nǐmen你们yuàndāngxiàngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénháiyuànZàimiànderéndōudānggòngwù贡物xiàngěiwèidezhǔ
12 yàocuòzhé挫折wángzǐ王子dejiāoqi骄气xiàngdìshang地上dejūnwángxiǎnwēiwèi