0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 115

1 Yēhéhuá耶和华aróngyào荣耀bùyào不要guīwǒmen我们bùyào不要guīwǒmen我们Yàoyīndecí’ài慈爱chéngshí诚实guīzàidemíngxià
2 Wèihé为何róngwàibāngrén外邦人shuōtāmen他们deshénzàinǎli哪里ne
3 Rán’ér然而wǒmen我们deshénzàitiānshàng天上Dōusuízìjǐ自己dezhǐxíngshì
4 Tāmen他们deǒuxiàng偶像shìjīndeyíndeshìrénshǒu人手suǒzàode
5 Yǒukǒuquèbùnéng不能yányǒuyǎnquèbùnéng不能kàn
6 Yǒuěrquèbùnéng不能tīngYǒuquèbùnéng不能wén
7 Yǒushǒuquèbùnéng不能Yǒujiǎoquèbùnéng不能zǒuYǒuhóulóng喉咙yěbù也不néngchūshēng
8 Zàotāde他的yàoyíyàng一样Fánkàotāde他的yàorúcǐ如此
9 Yǐsèliè以色列ayàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìdebāngzhù帮助dedùnpái盾牌
10 Yàlún亚伦jiāanǐmen你们yàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìnǐmen你们debāngzhù帮助nǐmen你们dedùnpái盾牌
11 Nǐmen你们jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华deyàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìnǐmen你们debāngzhù帮助nǐmen你们dedùnpái盾牌
12 Yēhéhuá耶和华xiànglái向来juànniànwǒmen我们háiyàogěiwǒmen我们yàogěiyǐ给以lièdejiāgěiYàlún亚伦dejiā
13 Fánjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华dewúlùn无论dàxiǎo大小zhǔgěi
14 YuànYēhéhuá耶和华jiàonǐmen你们nǐmen你们dezǐsūn子孙jiànjiāzēng
15 Nǐmen你们ménglezàotiāndì天地zhīYēhéhuá耶和华de
16 TiānshìYēhéhuá耶和华detiānDequègěileshìrén世人
17 rénbùnéng不能zànměi赞美Yēhéhuá耶和华Xiàdàojìjìng寂静zhòngdì中的dōubùnéng不能
18 Dànwǒmen我们yàochēngsòngYēhéhuá耶和华cóngjīnshízhídào直到yǒngyuǎn永远Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华