0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 134

1 Shàngxíngzhīshī。)Yēhéhuá耶和华depúrén仆人yèjiān夜间zhànzàiYēhéhuá耶和华diàn殿zhòngdì中的nǐmen你们dāngchēngsòngYēhéhuá耶和华
2 Nǐmen你们dāngxiàngshèngsuǒshǒuchēngsòngYēhéhuá耶和华
3 Yuànzàotiāndì天地deYēhéhuá耶和华cóngXī’ān锡安gěinǐmen你们