0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 100

1 Chēngxièshī。)tiānxià天下dāngxiàngYēhéhuá耶和华huānhū欢呼
2 Nǐmen你们dānglèyì乐意shìfèngYēhéhuá耶和华Dāngláixiànggēchàng歌唱
3 Nǐmen你们dāngxiǎode晓得Yēhéhuá耶和华shìshénWǒmen我们shìzàodeshìshǔtāde他的Wǒmen我们shìtāde他的mínshìcǎochǎngdeyáng
4 Dāngchēngxièjìnrù进入tāde他的méndāngzànměi赞美jìnrù进入tāde他的yuànDānggǎnxiè感谢chēngsòngtāde他的míng
5 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华běnwéishàntāde他的cí’ài慈爱cúndàoyǒngyuǎn永远tāde他的xìnshízhídào直到Wàndài万代