0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 70

1 Dàwèi大卫deniànshījiāolíngcháng。)Shénaqiúkuàikuàidājiù搭救Yēhéhuá耶和华aqiúbāngzhù帮助
2 Yuànnàxiē那些xúnsuǒmìngdebàokuì抱愧méngxiūYuànnàxiē那些xǐyuè喜悦zāohàidetuì退hòushòu
3 Yuànnàxiē那些duìshuōaadeyīnxiūkuì羞愧tuì退hòu
4 Yuànyíqiè一切xúnqiú寻求deyīngāoxìng高兴huānxǐ欢喜Yuànnàxiē那些xǐ’ài喜爱jiù’ēn救恩dechángshuōdāngzūnshénwéi
5 Dànshìkùnkǔ困苦qióngdeShénaqiúdàozhèlǐ这里láishìbāngzhù帮助wǒde我的dājiù搭救wǒde我的Yēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要dānyán