Ýahýanyň Hoş Habary

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Bap 15

Men hakyky üzüm agajydyryn, Atam bagbandyr.
2 Mendäki miwe bermeýän her bir şahany Ol keser, miwe berýänini bolsa has-da köp miwe bersin diýip timarlar, tämizlär.
3 Meniň size aýdan sözüm arkaly siz indi tämizsiňiz.
4 Siz Mende galyň, Men hem sizde galaýyn. Üzüm agajyndan aýrylan şahanyň öz-özünden miwe berip bilmeýşi ýaly, Menden aýrylsaňyz, siz hem miwe berip bilmersiňiz.
5 Men üzüm agajydyryn, siz şahalarsyňyz. Kim Mende galýan bolsa we Men kimde galýan bolsam, ol bol miwe berer. Siz Menden üzňe hiç zat edip bilmersiňiz.
6 Kim Mende galmasa, şaha kimin kesilip taşlanar, gurar. Olary ýygnaşdyryp, oda atarlar, olar hem ýanar.
7 Siz Mende galsaňyz, Meniň sözlerim sizde galsa, islän dilegiňiz biter.
8 Siziň köp miwe bermegiňiz bilen Atam şöhratlanar. Şeýlelikde, siz Meniň şägirtlerim bolarsyňyz.
9 Atamyň Özümi söýşi ýaly, Men-de sizi söýdüm. Meniň söýgimde galyň.
10 Meniň Atamyň buýruklaryny berjaý edip, Onuň söýgüsinde galyşym ýaly, siz hem buýruklarymy berjaý etseňiz, Meniň söýgimde galarsyňyz.
11 Size bu zatlary Meniň şatlygym sizde bolsun we şatlygyňyz doly bolsun diýip aýtdym.
12 Meniň buýrugym şu: biri-biriňizi Meniň sizi söýşüm ýaly söýüň.
13 Bir adamyň öz dostlary üçin janyny pida etmeginden uly söýgi hiç kimde ýokdur.
14 Meniň özüňize buýranymy berjaý etseňiz, Maňa dostsuňyz.
15 Mundan beýläk Men size gul diýmerin, çünki gul agasynyň näme edýänini bilýän däldir. Men size dost diýdim, çünki Atamdan eşiden ähli zatlarymy size aýtdym.
16 Siz Meni saýlamadyňyz, Men sizi saýladym, gidip, miwe öndüriň we miwäňiz uzak galsyn diýip, sizi wezipä belledim. Şeýlelikde, Meniň adym bilen Atadan näme dileseňiz, Ol size berer.
17 Meniň size buýrugym şu: biri-biriňizi söýüň.
18 Dünýä sizi ýigrense, onuň sizden öň Meni ýigrenendigini biliň.
19 Dünýäden bolan bolsaňyz, dünýä sizi özüniňkiler kimin söýerdi. Ýöne dünýäden däldigiňiz üçin, Meniň sizi dünýäden saýlap alanlygym üçin, ine, şunuň üçin dünýä sizi ýigrenýär.
20 Meniň size „Gul öz agasyndan uly däldir" diýen sözümi ýada salyň. Olar Meni yzarlan bolsalar, onda sizi-de yzarlarlar. Meniň sözümi tutan bolsalar, siziňkini-de tutarlar.
21 Olar size bu zatlaryň ählisini Meniň adym sebäpli ederler, çünki olar Meni Ibereni tanamaýarlar.
22 Men gelip, olara aýtmadyk bolsadym, onda günäleri bolmazdy, ýöne indi günäleri üçin ötünçleri ýokdur.
23 Meni ýigrenýän Meniň Atamy-da ýigrenýändir.
24 Men başgasynyň etmedik işlerini olaryň arasynda etmedik bolsam, onda günäleri bolmazdy, ýöne indi görüp, hem Meni, hem-de Atamy ýigrendiler.
25 Kanunlarynda: „Meni nähak ýigrendiler" diýip ýazylan söz berjaý bolmalydyr.
26 Atadan size iberiljek Göwünlik Berijim, ýagny Atadan çykan Hakykat Ruhy gelende, Men hakda güwälik eder.
27 Siz-de güwälik edersiňiz, çünki başdan Meniň bilen bilediňiz.