Shēnmìngjì申命记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yǐxià以下suǒdeshìMóxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngdekuàngshūduìmiàn对面dejiùshì就是lántuóbāndezhōngjiān中间xiàngYǐsèliè以色列zhòngrén众人suǒshuōdehuà的话
2 Cónglièshānjīngguò经过西ěrshāndàojiāyǒushíyī十一tiāndelùchéng路程
3 ChūĀijí埃及dìsì第四shínián十年shíyīyuè十一月chūyī初一Móxī摩西zhàoYēhéhuá耶和华jièzhesuǒfēnfù吩咐Yǐsèliè以色列réndehuà的话dōuxiǎotāmen他们
4 Nàshí那时yǐjīng已经shālezhùshíběndewáng西hóngzhùdeláideshānwángè
5 Móxī摩西zàiYuēdànhé约旦河dōngdedejiǎngshuō
6 Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàilièshānxiǎowǒmen我们shuōnǐmen你们zàizhèshānshàngzhùderìzi日子gòule
7 Yàoxíngzhuǎndàoréndeshāndì山地kàojìn靠近zhèshāndì山地degèchù各处jiùshì就是shāndì山地gāoyuán高原nándeyánhǎi沿海yīdài一带jiānánréndedebìngnènshānyòudào
8 Rújīn如今jiāngzhèdebǎizàinǐmen你们miànqián面前Nǐmen你们yàojìnqù进去dezhèdejiùshì就是Yēhéhuá耶和华xiàngnǐmen你们lièYàbó亚伯hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各shìyìngxǔ应许cìgěi赐给tāmen他们tāmen他们hòuyì后裔wéizhīde
9 Nàshí那时duìnǐmen你们shuōguǎnlǐ管理nǐmen你们dezhòngrèndúzì独自dàndāng
10 Yēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénshǐ使nǐmen你们duōqǐlai起来Kànnǐmen你们jīnrì今日xiàngtiānshàng天上dexīngnàyàng那样duō
11 WéiyuànYēhéhuá耶和华nǐmen你们lièdeshénshǐ使nǐmen你们bǐrú比如jīngèngduō更多qiānbèizhàosuǒyìngxǔ应许nǐmen你们dehuà的话nǐmen你们
12 Dànnǐmen你们demáfan麻烦guǎnlǐ管理nǐmen你们dezhòngrènbìngnǐmen你们dezhēngsòngdúzì独自rénzěnnéngdàndāngdene
13 Nǐmen你们yàoànzhezhīpàixuǎnjǔ选举yǒuzhìhuì智慧yǒujiànshi见识wéizhòngrén众人suǒrènshi认识detāmen他们wéinǐmen你们deshǒulǐng首领
14 Nǐmen你们huídá回答shuōzhàosuǒshuōdexínglewéimiào
15 biàn便jiāngnǐmen你们zhīpàideshǒulǐng首领yǒuzhìhuì智慧wéizhòngrén众人suǒrènshi认识dezhàonǐmen你们dezhīpàitāmen他们wéiguānchángqiānchángbǎichángwǔshí五十chángshíchángguǎnlǐ管理nǐmen你们
16 Dāngshí当时zhǔfù嘱咐nǐmen你们deshěnpàn审判guānshuōnǐmen你们tīngsòngwúlùn无论shìdìxiōng弟兄bǐcǐ彼此zhēngsòngshìtóngjū同居dewàirénzhēngsòngdōuyàoàngōngpànduàn判断
17 Shěnpàn审判deshíhòu的时候bùkě不可kànréndewàimào外貌Tīngsòngbùkě不可fēnguìjiànbùkě不可rényīnwèi因为shěnpàn审判shìshǔshéndeRuòyǒunánduàndeànjiàn案件kěyǐ可以chéngdàozhèlǐ这里jiùpànduàn判断
18 Nàshí那时jiāngnǐmen你们suǒdāngxíngdeshìdōufēnfù吩咐nǐmen你们le
19 Wǒmen我们zhàozheYēhéhuá耶和华wǒmen我们shénsuǒfēnfù吩咐decónglièshānxíngjīngguò经过nǐmen你们suǒkànjiàn看见érkěpà可怕dekuàngwǎngréndeshāndì山地dàole到了jiā
20 duìnǐmen你们shuōnǐmen你们yǐjīng已经dàole到了Yēhéhuá耶和华wǒmen我们shénsuǒcìgěi赐给wǒmen我们derénzhīshāndì山地
21 KànYēhéhuá耶和华deshénjiāngdebǎizàimiànqián面前yàozhàoYēhéhuá耶和华lièdeshénsuǒshuōdeshàngqù上去dedewéiBùyào不要yěbù也不yàojīnghuáng
22 Nǐmen你们dōujiùjìn就近láishuō来说wǒmen我们yàoxiāndǎfa打发rénwéiwǒmen我们kuītàndejiāngwǒmen我们shàngqù上去gāizǒudàojìnchéngdōuhuíbào回报wǒmen我们
23 Zhèhuàyǐwéi以为měijiùcóngnǐmen你们zhōngjiān中间xuǎnleshí’èr十二gèrén个人měizhīpàirén
24 Yúshì于是tāmen他们qǐshēn起身shàngshāndì山地dàoshíkuītànde
25 Tāmen他们shǒulǐ手里zhededeguǒxialai下来dàowǒmen我们nàli那里huíbào回报shuōYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénsuǒcìgěi赐给wǒmen我们deshìměide
26 Nǐmen你们quèkěnshàngqù上去jìngwéibèi违背leYēhéhuá耶和华nǐmen你们shéndemìnglìng命令
27 Zàizhàngpéngnèiyuànyán怨言shuōYēhéhuá耶和华yīnwèi因为hènwǒmen我们suǒyǐ所以jiāngwǒmen我们cóngĀijí埃及delǐngchūlai出来yàojiāozàirénshǒu人手zhōngchúmièwǒmen我们
28 Wǒmen我们shàngnǎli哪里newǒmen我们dedìxiōng弟兄shǐ使wǒmen我们dexīnxiāohuà消化shuōdedemínwǒmen我们yòuyòugāochéngyòuguǎngdà广大yòujiāngù坚固gāodetiānbìngqiě并且wǒmen我们zàinàli那里kànjiàn看见derén
29 jiùduìnǐmen你们shuōbùyào不要jīngkǒng惊恐yěbù也不yàotāmen他们
30 Zàinǐmen你们qiánmian前面xíngdeYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénwéinǐmen你们zhēngzhànzhèngrú正如zàiĀijí埃及kuàngzàinǐmen你们yǎnqián眼前suǒxíngdeyíyàng一样
31 Nǐmen你们zàikuàngsuǒxíngdelùshang路上céngjiànYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénfǔyǎng抚养nǐmen你们rútóng如同rénfǔyǎng抚养érzi儿子yìbān一般zhíděngnǐmen你们láidào来到zhèdìfang地方
32 Nǐmen你们zàizhèshìshàngquèxìnYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshén
33 zàilùshang路上zàinǐmen你们qiánmian前面xíngwéinǐmen你们zhǎoānyíng安营dedìfang地方Yèjiān夜间zàihuǒzhùrìjiàn日间zàiyúnzhùzhǐshì指示nǐmen你们suǒdāngxíngde
34 Yēhéhuá耶和华tīngjiàn听见nǐmen你们zhèhuàjiùfānù发怒shìshuō
35 Zhèěshìdài世代derénliányīgè一个yěbù也不dejiànshìyìngxǔ应许cìgěi赐给nǐmen你们lièdeměide
36 Wéiyǒudeérzi儿子jiābìděi必得kànjiàn看见bìngqiě并且yàojiāngsuǒguòdedecìgěi赐给tāde他的zǐsūn子孙yīnwèi因为zhuānxīn专心gēncóng跟从
37 Yēhéhuá耶和华wéideyuángù缘故xiàngfānù发怒shuōbùdé不得jìnrù进入de
38 Cìhòu伺候nèndeérzi儿子yuēshūbìděi必得jìnrù进入deyàomiǎnlì勉励yīnwèi因为yàoshǐ使Yǐsèliè以色列rénchéngshòu承受dewéi
39 Bìngqiě并且nǐmen你们defùrén妇人háizi孩子jiùshì就是nǐmen你们suǒshuōbèiluèdejīnrì今日bùzhī不知shànědeérnǚ儿女jìnrù进入deyàojiāngdecìgěi赐给tāmen他们tāmen他们bìděi必得wéi
40 Zhìyú至于nǐmen你们yàozhuǎnhuícónghónghǎi红海dewǎngkuàng
41 Nàshí那时nǐmen你们huídá回答shuōwǒmen我们dézuì得罪leYēhéhuá耶和华qíngyuàn情愿zhàoYēhéhuá耶和华wǒmen我们shényíqiè一切suǒfēnfù吩咐deshàngqù上去zhēngzhànYúshì于是nǐmen你们réndàizhebīngqì兵器zhēngxiānshàngshāndì山地le
42 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐shuōduìtāmen他们shuōbùyào不要shàngqù上去yěbù也不yàozhēngzhànYīnbùzài不在nǐmen你们zhōngjiān中间kǒngpà恐怕nǐmen你们bèichóushābàile
43 jiùgàosu告诉lenǐmen你们nǐmen你们quètīngcóng听从jìngwéibèi违背Yēhéhuá耶和华demìnglìng命令shànzì擅自shàngshāndì山地le
44 Zhùshāndì山地derénjiùchūlai出来gōngjī攻击nǐmen你们zhuīgǎn追赶nǐmen你们fēngyōngyìbān一般zài西ěrshātuì退nǐmen你们zhídào直到ěr
45 Nǐmen你们biàn便huílai回来zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前hàoYēhéhuá耶和华quètīngnǐmen你们deshēngyīn声音yěbù也不xiàngnǐmen你们cè’ěr侧耳
46 Yúshì于是nǐmen你们zàijiāzhùlexǔduō许多rìzi日子