Ýahýa gelen ylham

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Bap 20

Onsoň Gökden aşak inen bir perişde gördüm. Onuň elinde dowzahyň açary bilen bir uly zynjyr bardy.
2 Perişde aždarhany, ýagny iblis ýa şeýtan diýlen ol köne ýylany tutup, müň ýyllygyna baglady.
3 Müň ýyl dolýança, ikilenç milletleri azdyrmasyn diýip, ony dowzaha zyňdy, baglap möhür basdy. Mundan soň ol az wagtlaýyn çözülmelidir.
4 Men tagtlary, olaryň üstünde oturanlary gördüm. Olara höküm etme ygtyýary berlipdi. Isa eden güwälikleri sebäpli we Hudaýyň sözi ugrunda başlary kesilenleriň janlaryny gördüm. Bular janawara, onuň butuna sežde etmedik, maňlaýlary we ellerine onuň tagmasyny kabul etmediklerdi. Bular direlip, Mesih bilen bile müň ýyl patyşalyk etdiler.
5 Ilkinji direliş budur. Galan ölüler müň ýyl dolýança direlmedi.
6 Ilkinji direlişde paýy bolan bagtly, mukaddesdir. Ikinji ölümiň olara güýji ýetmez. Olar Mesihiň ruhanylary bolup, Onuň bilen bile müň ýyl höküm sürer. Şeýtan ot kölüne zyňylýar
7 Müň ýyl dolansoň, şeýtan tussagdan boşadylar.
8 Ol ýer ýüzüniň dört burçundaky milletleri, äjit-mäjidi azdyrjak, olary söweş üçin üýşürjek bolup, tussagdan çykar. Üýşenleriň sany deňiz çägeleri kimindir.
9 Olar ýer ýüzüniň giňişligine çykyp, mukaddesleriň goşun düşelgesini, söýgüli şäheri gurşadylar. Emma Gökden Hudaý tarapyn ot ýagyp, olary ýakyp kül etdi.
10 Olary azdyran iblis bolsa ot, kükürt kölüne zyňyldy. Janawar bilen ýalan pygamber-de şol ýerdedir. Olar gije-gündiz ebedilik gynalar. Ölüleriň üstünden höküm çykarylýar
11 Men bir uly ak tagt we onuň üstünde Oturany gördüm. Ýer, Gök Onuň öňünden gaçdy, ýöne gidere ýerleri ýokdy.
12 Tagtyň öňünde duran uly, kiçi ölüleri gördüm. Onsoň käbir kitaplar açyldy. Ýaşaýyş kitaby diýen ýene bir kitap açyldy. Kitaplarda ýazylanlara seredilip, ölüleriň üstünden edenlerine görä höküm çykaryldy.
13 Deňiz özündäki ölüleri, ölüm we ölüler diýary-da özlerindäki ölüleri tabşyrdylar. Her birine etmişine görä höküm çykaryldy.
14 Ölüm we ölüler diýary ot kölüne zyňyldy. Ine, ot köli ikinji ölümdir.
15 Atlary ýaşaýyş kitabynda ýazylmadyklaryň bary ot kölüne zyňyldy.