2 patyşalar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Bap 18

Ysraýyl patyşasy Elanyň ogly Hoşeýanyň patyşalygynyň üçünji ýylynda Ýahuda patyşasy Ahazyň ogly Hizkiýa Ýahuda patyşa boldy.
2 Hizkiýa patyşa bolan wagty ýigrimi bäş ýaşyndady. Ol Iýerusalimde ýigrimi dokuz ýyl patyşalyk etdi. Onuň ejesiniň ady Abydy. Ol Zakarýanyň gyzydy.
3 Hizkiýa atasy Dawut ýaly Rebbiň nazarynda dogry işleri etdi.
4 Ol sežde edilýän ýerleri ýok etdi, sütünleri ýykdy we Aşera butlaryny kesip aýyrdy. Musanyň ýasan bürünç ýylanyny parçalady, çünki ysraýyl halky şol günlere çenli bürünç ýylana ýakymly ysly tütetgi ýakyp gelipdi. Ol bürünç ýylan Nehuştan diýip atlandyryldy.
5 Hizkiýa Ysraýyl Hudaýy Rebbe bil baglady. Ýahudada öňki-soňky bolan ähli patyşalaryň arasynda onuň ýalysy ýokdy.
6 Çünki Hizkiýa Rebbe wepaly bolup, hiç haçan Onuň yzyna eýermekden ýüz döndermedi we Rebbiň Musa beren tabşyryklaryny berjaý etdi.
7 Reb onuň bilendi. Hizkiýa nirä gitse-de, onuň işi oňuna boldy. Ol Aşur patyşasyna garşy gozgalaň turuzdy we oňa gulluk etmekden boýun gaçyrdy.
8 Hizkiýa iň kiçi obadan tä uly gala çenli bolan ýerlerde ýaşaýan piliştlileriň baryny, şeýle hem Gazany we onuň çägindäkileri ýeňlişe sezewar etdi.
9 Hizkiýanyň şalygynyň dördünji ýylynda, Elanyň ogly Ysraýyl patyşasy Hoşeýanyň şalygynyň ýedinji ýylynda Aşur patyşasy Şalmaneser Samarýanyň üstüne hüjüm edip, onuň daşyny gabady.
10 Üçünji ýylda Şalmaneser Samarýany basyp aldy. Bu Hizkiýanyň patyşalygynyň altynjy we Ysraýyl patyşasy Hoşeýanyň şalygynyň dokuzynjy ýylynda bolup geçdi.
11 Aşur patyşasy ysraýyllary Aşura ýesir edip äkitdi we olary Halada, Gozandaky Habor derýasynyň ýakasynda we Midiýa galalarynda ýerleşdirdi.
12 Ysraýyllar Hudaýy Rebbiň sözüne gulak asmandyklary üçin hem-de Onuň ähtinden, Rebbiň guly Musa beren tabşyryklaryndan ýüz öwrendikleri üçin şeýle ýagdaýa düşdüler.
13 Hizkiýa patyşanyň şalygynyň on dördünji ýylynda Aşur patyşasy Sanherip Ýahudanyň ähli galalaryna garşy hüjüm edip, olary basyp aldy.
14 Ýahuda patyşasy Hizkiýa Lakyş galasyndaky Aşur patyşasynyň ýanyna habar ýollap: «Hata etdim, meniň ýurdumdan git, talap eden zadyňy bereýin» diýdi. Aşur patyşasy Ýahuda patyşasy Hizkiýadan bäş ýüz batman kümüş bilen elli batman altyn talap etdi.
15 Hizkiýa Rebbiň öýündäki we patyşanyň öýündäki hazynalardan tapylan kümşüň baryny alyp, Aşur patyşasyna berdi.
16 Şol döwürde Ýahuda patyşasy Hizkiýa Rebbiň ybadathanasynyň gapylarynyň we söýeleriniň üstüne çaýan altynyny-da alyp, Aşur patyşasyna berdi.
17 Aşur patyşasy serkerdebaşysyny, köşk emeldaryny we wezirini uly goşun bilen Lakyşdan Iýerusalime Hizkiýa patyşanyň ýanyna iberdi. Olar ýola düşüp, Iýerusalime gelip, Çyrpyjy meýdanynyň ýolundaky ýokarky howdanyň ýabynyň ýanynda durdular.
18 Olar patyşany çagyranlarynda, köşgi dolandyryjy Hilkiýanyň ogly Elýakym, Şebna kätip we Asafyň ogly Ýowa – patyşanyň ýyl ýazyjysy olaryň ýanyna bardylar.
19 Hizkiýanyň ýanyna baryp, beýik Aşur patyşasy şeýle diýýär diýiň: «Sen nämä bil baglaýarsyň?
20 Sen harby ukybyň we güýç-gudratyň gürrüňini edýärsiň, emma olar boş sözler. Sen kime bil baglap, meniň garşyma gozgalaň turuzdyň?
21 Seret, ynha, sen döwük gamşa meňzeýän Müsüre bil baglaýarsyň. Emma kim şol döwük gamşa hasa hökmünde söýense, ol eline batar. Müsür patyşasy fyrown hem özüne bil baglaýanlaryň hemmesi üçin-de şeýledir.
22 Eger sen maňa: „Biz Hudaýymyz Rebbe bil baglaýarys“ diýseň, onda Hizkiýanyň Ýahuda we Iýerusalime ýüzlenip: „Siz Iýerusalimde şu gurbanlyk sypasynyň öňünde sežde ediň“ diýip, şu Hudaýyň sežde edilýän ýerlerini, gurbanlyk sypalaryny ýok etmedimi näme?
23 Indi gel-de, meniň jenabym Aşur patyşasy bilen bäsleş. Eger-de men size iki müň sany at bersem, siz olara münmäge şonça adam tapyp bilersiňizmi?
24 Onsoň siz nädip jenabymyň iň pes derejeli nökerini ýeňip biljek? Siz söweş arabalary we atlylary bar diýip, Müsüre bil baglaýarsyňyzmy?
25 Munuň üstesine-de, siz meni Rebden rugsatsyz bu ýurdy weýran etmäge gelendir öýdýärsiňizmi? Reb maňa şu ýurda hüjüm et-de, ony derbi-dagyn et diýdi».
26 Onsoň Hilkiýanyň ogly Elýakym, Şebna we Ýowa wezire şeýle diýdiler: «Haýyş edýäris, gullaryň biz bilen arameýçe gürleş, çünki biz ol dile düşünýäris. Biziň bilen ýahuda dilinde gürleşme, diwaryň üstündäki adamlar diňläp durlar».
27 Emma wezir olara şeýle jogap berdi: «Jenabym meni bu sözleri diňe jenabyyňyza we size aýtmak üçin ýolladymy näme? Diwaryň üstünde oturan adamlara aýtmak üçin dälmi? Olar hem siziň ýaly öz nejasatlaryny iýip, öz siýdiklerini içerler».
28 Onsoň wezir dik durup, bar sesi bilen gygyryp, ýahuda dilinde gepledi. Ol: «Beýik patyşa bolan Aşur patyşasynyň sözüni diňläň.
29 Patyşa şeýle diýýär: „Hizkiýa özüňizi aldatmaň! Ol sizi meniň elimden halas edip bilmez.
30 Goý, Hizkiýa sizi Reb hökman halas eder we bu şäher Aşur patyşasynyň eline berilmez diýip ynandyrmasyn, sizi Rebbe bil baglatmasyn“.
31 Hizkiýa gulak asmaň! Aşur patyşasy şeýle diýýär: „Meniň bilen ýaraşyk ediň-de, meniň ýanyma geliň. Şonda her kim öz üzümçiliginiň hem-de injir daragtynyň miwesinden iýip, öz guýusyndan suw içer.
32 Soňra men gelip, sizi öz ýurduňyza meňzeş bir ýurda alyp bararyn. Ol ýerde bugdaý, şerap, çörek, üzüm agaçlary, zeýtun ýagy we bal ýaly zatlara baýdyr. Şeýdip, siz ölmän, aman galarsyňyz. Rebbiň sizi halas etjekdigini aýdyp, sizi aldamakçy bolýan Hizkiýanyň sözlerine gulak asmaň.
33 Haýsy milletleriň hudaýlary öz ýurduny Aşur patyşasynyň elinden halas edipdir?
34 Hamatyň, Arpadyň hudaýlary nirede? Separwaýymyň, Henanyň we Ywanyň hudaýlary nirede? Samarýanyň hudaýlary olary meniň elimden gutardylarmy?
35 Rebbiň Iýerusalimi meniň elimden halas ederi ýaly, bu ähli hudaýlaryň arasyndan öz ýurtlaryny meniň elimden halas edeni barmy?“»
36 Emma halkdan ses çykmady, oňa jogap gaýtaran bolmady, çünki Hizkiýa patyşa adamlara: «Oňa hiç bir jogap gaýtarmaň» diýip tabşyrypdy.
37 Şeýdip, köşgi dolandyryjy Hilkiýanyň ogly Elýakym, Şebna kätip we Asafyň ogly Ýowa – patyşanyň ýyl ýazyjysy dagy ýakalaryny ýyrtyp, Hizkiýanyň ýanyna geldiler-de, oňa weziriň sözlerini aýdyp berdiler.