ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Գլուխ 16

Սուրբերուն համար նպաստ ժողվելու վրայով, ինչպէս պատուէր տուի Գաղատացիներուն եկեղեցիներուն, դուք ալ այնպէս ըրէք։
2 Ամէն մէկշաբթի օրերը ձեզմէ ամէն մէկը իր քով թող դիզէ ինչ որ կրնայ,
3 Որ չըլլայ թէ երբ գամ, այն ատեն հանգանակութիւններ ըլլան։ Երբ գամ, որոնց որ դուք հաճիք, ես զանոնք թուղթերով՝ ՝ պիտի ղրկեմ, որ ձեր պարգեւները Երուսաղէմ տանին։
4 Եւ եթէ իմ երթալս յարմար սեպուի, ինծի հետ թող երթան։
5 Սակայն ես ձեզի պիտի գամ՝ երբ Մակեդոնիայէն անցնիմ. (քանզի Մակեդոնիայէն կ’անցնիմ.)
6 Եւ կարելի է որ ձեր քով մնամ եւ ձմեռն ալ անցընեմ. որպէս զի դուք զիս ճամբայ դնէք, ուր որ ես պիտի երթամ։
7 Վասն զի չեմ ուզեր ձեզ հիմա հարեւանցի տեսնել, բայց յոյս ունիմ որ ատեն մը ձեր քով կենամ, եթէ Տէրը հրաման տայ։
8 Սակայն հիմա ես Եփեսոս պիտի մնամ մինչեւ Պէնտէկոստէ.
9 Վասն զի ինծի մեծ ու արդիւնաւոր դուռ մը բացուած է ու շատ հակառակորդներ կան։
10 Արդ՝ եթէ Տիմոթէոս գայ, նայեցէ՛ք որ ձեր քով առանց վախի մնայ. քանզի անիկա Տէրոջը գործը կը գործէ, ինչպէս ես ալ։
11 Ուստի չըլլայ որ մէկը զանիկա արհամարհէ. հապա խաղաղութեամբ զանիկա ճամբեցուցէք, որպէս զի ինծի գայ. վասն զի անոր կը սպասեմ եղբայրներուն հետ։
12 Իսկ Ապօղոս եղբօրը համար, շատ աղաչեցի անոր, որ ձեզի գայ եղբայրներուն հետ մէկտեղ. բայց բնաւ կամք չունեցաւ որ հիմա գայ, բայց պիտի գայ՝ երբ յարմար ժամանակ գտնէ։
13 Արթո՛ւն կեցէք, հաւատքի մէջ հաստա՛տ կեցէք, ժի՛ր եղէք, զօրացէ՛ք։
14 Ձեր ամէն բաները սիրով ըլլան։
15 Կ’աղաչեմ ձեզի, եղբայրնե՛ր, (դուք կը ճանչնաք Ստեփանէսի ընտանիքը որ Աքայիայի առաջին պտուղն է ու անձերնին սուրբերուն սպասաւորութեանը նուիրեցին.)
16 Որ հնազանդ ըլլաք այնպիսիներուն եւ ամենուն որ մեզի հետ մէկտեղ կը գործեն ու կ’աշխատին։
17 Ուրախ եմ ես Ստեփանէսի ու Փորտունատոսի ու Աքայիկոսի գալուն համար, իրենք ձեր պակասութիւնը լեցուցին.
18 Ատով հանգստացուցին իմ հոգիս ու ձերը. ուստի այնպիսիները ճանչցէք։
19 Բարեւ կ’ընեն ձեզի Ասիայի եկեղեցիները. շատ բարեւ կ’ընեն ձեզի Տէրոջմով Ակիւղասն ու Պրիսկիղան՝ իրենց տանը մէջի եկեղեցիին հետ։
20 Բարեւ կ’ընեն ձեզի բոլոր եղբայրները. բարեւ տուէք իրարու սուրբ համբոյրով։
21 Այս բարեւը իմ ձեռագրովս Պօղոսինն է։
22 Եթէ մէկը Տէր Յիսուս Քրիստոսը չի սիրեր, նզովեալ ըլլայ երբ մեր Տէրը գայ՝ ՝։
23 Տէր Յիսուս Քրիստոսին շնորհքը ձեզի հետ.
24 Իմ սէրս ձեր ամենուն հետ ըլլայ Քրիստոս Յիսուսով։ Ամէն։