Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 46

Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η πύλη τής εσωτερικής αυλής, που βλέπει προς τα ανατολικά, θα είναι κλεισμένη τις έξι εργάσιμες ημέρες· και την ημέρα τού σαββάτου θα ανοίγεται, και την ημέρα τής νεομηνίας θα ανοίγεται.
2 Και ο άρχοντας θα μπει μέσα από τον δρόμο τής στοάς τής πύλης, που είναι απέξω, και θα στέκεται κοντά στον παραστάτη τής πύλης, και οι ιερείς θα ετοιμάζουν το ολοκαύτωμά του, και τις ειρηνικές προσφορές του, κι αυτός θα προσκυνήσει στο κατώφλι τής πύλης· τότε, θα βγει έξω· η πύλη, όμως, δεν θα κλείσει μέχρι την εσπέρα.
3 Παρόμοια, ο λαός τής γης θα προσκυνάει στην είσοδο αυτής τής πύλης μπροστά στον Κύριο, κατά τα σάββατα και κατά τις νεομηνίες.
4 Το δε ολοκαύτωμα, που ο άρχοντας θα προσφέρει στον Κύριο την ημέρα τού σαββάτου, θα είναι έξι άμωμα αρνιά, και ένα άμωμο κριάρι.
5 Και η προσφορά από άλφιτα θα είναι ένα εφά για ένα κριάρι· η δε προσφορά από άλφιτα για τα αρνιά, όσο έχει προαίρεση να δώσει· και ένα ιν λάδι για ένα εφά.
6 Και την ημέρα τής νεομηνίας θα είναι ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο, και έξι αρνιά, και ένα κριάρι· θα είναι άμωμα.
7 Και θα ετοιμάζει προσφορά από άλφιτα, ένα εφά για το μοσχάρι, και ένα εφά για το κριάρι· και για τα αρνιά, όσο είναι ικανό το χέρι του· και ένα ιν λάδι για ένα εφά.
8 Και όταν μπαίνει μέσα ο άρχοντας, θα μπαίνει μέσα από τον δρόμο τής στοάς αυτής τής πύλης, και θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής ίδιας.
9 Όταν, όμως, ο λαός τής γης έρχεται μπροστά στον Κύριο κατά τις επίσημες γιορτές, αυτός που μπαίνει μέσα για να προσκυνήσει από τον δρόμο τής βορινής πύλης, θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής νότιας πύλης· και εκείνος που μπαίνει μέσα από τον δρόμο τής νότιας πύλης, θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής βορινής πύλης· δεν θα επιστρέφει από τον δρόμο τής πύλης από τον οποίο μπήκε μέσα, αλλά θα βγαίνει έξω από τον απέναντι.
10 Και ο άρχοντας θα μπαίνει μέσα ανάμεσα σ' αυτούς που μπαίνουν μέσα· και ενώ αυτοί θα βγαίνουν έξω, θα βγαίνει έξω.
11 Και στις γιορτές και τα πανηγύρια η προσφορά από άλφιτα θα είναι ένα εφά για το μοσχάρι, και ένα εφά για το κριάρι· ενώ για τα αρνιά θα δώσει όσο έχει προαίρεση· και ένα ιν για ένα εφά.
12 Και όταν ο άρχοντας ετοιμάζει ένα αυτοπροαίρετο ολοκαύτωμα ή αυτοπροαίρετες ειρηνικές προσφορές στον Κύριο, τότε θα του ανοίγουν την πύλη, που βλέπει προς τα ανατολικά, και θα ετοιμάζει το ολοκαύτωμά του και τις ειρηνικές προσφορές του, που κάνει κατά την ημέρα τού σαββάτου· τότε, θα βγαίνει έξω, και μετά την έξοδό του θα κλείνουν την πύλη.
13 Και θα ετοιμάζεις καθημερινά ολοκαύτωμα στον Κύριο από ένα χρονιάρικο άμωμο αρνί· θα το ετοιμάζεις κάθε πρωινό.
14 Και θα ετοιμάζεις γι' αυτό προσφορά από άλφιτα κάθε πρωινό, το ένα έκτο τού εφά, και λάδι το ένα τρίτο τού ιν, για να το ανακατεύεις με σιμιγδάλι· προσφορά από άλφιτα στον Κύριο παντοτινά, σύμφωνα με αιώνιο πρόσταγμα.
15 Και θα ετοιμάζουν το αρνί, και την προσφορά από άλφιτα, και το λάδι, κάθε πρωινό, ολοκαύτωμα παντοτινό.
16 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αν ο άρχοντας δώσει δώρο σε κάποιον από τους γιους του, αυτό θα είναι κληρονομιά του· είναι των γιων του· θα είναι ιδιοκτησία τους μέσα σε κληρονομιά.
17 Αλλά, αν δώσει δώρο από την κληρονομιά του σε κάποιον από τους δούλους του, τότε θα είναι δικό του μέχρι τον χρόνο τής άφεσης· ύστερα απ' αυτό, θα επιστρέφει στον άρχοντα· επειδή, η κληρονομιά του είναι των γιων του· δική τους θα είναι.
18 Και ο άρχοντας δεν θα παίρνει από την κληρονομιά τού λαού, βγάζοντάς τους έξω από την ιδιοκτησία τους με καταδυναστεία· από την ιδιοκτησία του θα κληροδοτήσει τους γιους του, για να μη διασκορπίζεται ο λαός μου· κάθε ένας από την ιδιοκτησία του.
19 Έπειτα, με έφερε διαμέσου τής εισόδου, που είναι στα πλάγια της πύλης, προς τους άγιους θαλάμους των ιερέων, που βλέπουν προς τον βορρά· και να, εκεί υπήρχε ένας τόπος στο εσωτερικό προς τα δυτικά.
20 Και μου είπε: Αυτός είναι ο τόπος, που οι ιερείς θα βράζουν την προσφορά περί ανομίας, και την προσφορά περί αμαρτίας, όπου θα ψήνουν την προσφορά από άλφιτα, για να μη τα φέρνουν έξω, στην εξωτερική αυλή, για να αγιάσουν τον λαό.
21 Και με έβγαλε έξω στην εξωτερική αυλή, και με περιέφερε στις τέσσερις γωνίες τής αυλής· και να, υπήρχε μία αυλή σε κάθε γωνία τής αυλής.
22 Στις τέσσερις γωνίες τής αυλής υπήρχαν ενωμένες αυλές, από 40 πήχες το μάκρος, και από 30 πήχες το πλάτος· οι τέσσερις αυτές γωνίες ήσαν του ίδιου μέτρου.
23 Και υπήρχε ολόγυρά τους μια σειρά από οικοδομές, ολόγυρα απ' αυτές τις τέσσερις· και υπήρχαν μαγειρεία κατασκευασμένα από κάτω από τις σειρές, ολόγυρα.
24 Και μου είπε: Αυτά είναι τα οικήματα των μαγείρων, όπου οι υπηρέτες τού οίκου θα βράζουν τις θυσίες τού λαού.