Ησαΐας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Κεφάλαιο 52

Σήκω επάνω, σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών· ντύσου τα ιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, άγια πόλη· επειδή, του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα ·
2 ξετίναξε από πάνω σου το χώμα· σήκω, κάθησε, Ιερουσαλήμ· λύσε τα δεσμά από τον τράχηλό σου, αιχμάλωτη θυγατέρα τής Σιών.
3 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Πουληθήκατε για το μηδέν, και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι.
4 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παροικήσει εκεί, και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία.
5 Τώρα, λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε αιχμάλωτος για το τίποτε; Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολύζει, λέει ο Κύριος· και βλασφημείται το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά.
6 Γι' αυτό, ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου· γι' αυτό, κατά την ημέρα εκείνη, θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει· πρόσεξε, εγώ.
7 Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη! Εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών: Ο Θεός σου βασιλεύει!
8 Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή· μέσα στις φωνές θα αλαλάζουν μαζί· επειδή, θα δουν μάτι προς μάτι, όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών.
9 Αλαλάξτε, ευφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι τής Ιερουσαλήμ· επειδή, ο Κύριος παρηγόρησε τον λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ.
10 Ο Κύριος γύμνωσε τον άγιο βραχίονά του μπροστά σε όλα τα έθνη· και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία τού Θεού μας.
11 Συρθείτε, Συρθείτε, βγείτε έξω από εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον· από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω· καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη τού Κυρίου·
12 επειδή, δεν θα βγείτε έξω με βία ούτε θα οδοιπορήσετε σε κατάσταση φυγής· επειδή, ο Κύριος θα πάει μπροστά σας, και ο Θεός τού Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας.
13 ΔΕΣΤΕ, ο δούλος μου θα ευοδωθεί· θα υψωθεί, και θα δοξαστεί, και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά.
14 Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο, και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων!
15 Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη· οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του· επειδή, θα δουν εκείνο που δεν είχε λαληθεί σ' αυτούς· και θα καταλάβουν εκείνο, που δεν είχαν ακούσει.