Κεφάλαιο 4

Και κατά την ημέρα εκείνη, επτά γυναίκες θα πιάσουν έναν άνδρα, λέγοντας: Θα τρώμε το ψωμί μας, θα ντυνόμαστε τα ιμάτιά μας· μόνον ας αναφέρεται το όνομά σου επάνω μας, για να αφαιρέσεις τη ντροπή μας.
2 Κατά την ημέρα εκείνη, ο κλάδος τού Κυρίου θα είναι ωραίος και ένδοξος, και ο καρπός τής γης εξαίρετος και ευφρόσυνος σ' εκείνους που θα έχουν διασωθεί από τον Ισραήλ·
3 και ο υπόλοιπος στη Σιών, κι αυτός που εναπέμεινε στην Ιερουσαλήμ, θα ονομαστεί άγιος, όλοι οι γραμμένοι ανάμεσα στους ζωντανούς στην Ιερουσαλήμ,
4 όταν ο Κύριος θα ξεπλύνει την ακαθαρσία των θυγατέρων τής Σιών, και θα καθαρίσει το αίμα τής Ιερουσαλήμ από μέσα της, με πνεύμα κρίσης, και με πνεύμα καύσης.
5 Και ο Κύριος θα δημιουργήσει επάνω σε κάθε τόπο τού βουνού Σιών, κι επάνω στις συνάξεις της, σύννεφο και καπνό την ημέρα, ενώ τη νύχτα λαμπρότητα φλογερής φωτιάς· επειδή, σε κάθε δόξα θα υπάρχει υπεράσπιση,
6 και θα υπάρχει σκηνή, για να επισκιάζει την ημέρα από καύμα, και για να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλη και από βροχή.