Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 9

Saul Rebbiň şägirtlerine heniz hem ölüm howpuny salyp, baş ruhanynyň ýanyna bardy.
2 Bu ýola uýanlary tapsa, erkek diýmän, aýal diýmän, tutup Iýerusalime getirer ýaly, özüne ondan Şamdaky sinagogalar üçin hatlar diledi.
3 Ol Şama ýetip barýarka, birdenkä Gökden bir nur onuň daş-töweregini ýagtyltdy.
4 Saul ýere ýykyldy. Şonda oňun gulagyna: «Saul! Saul! Näme üçin Maňa azar berýärsiň?» diýen ses geldi.
5 Ol: «Ýa Reb, Sen kim?» diýip sorady. Reb: «Men seniň azar berýän Isaň. Çişe depmek saňa kyndyr» diýdi.
6 Saul titräp, aljyrap: «Ýa Reb, meniň näme etmegimi isleýärsiň?» diýdi. Reb oňa: «Tur-da, şähere git, näme etmelidigiň saňa aýdylar» diýdi.
7 Onuň bilen bile barýan adamlar ol ýerde doňup durdylar, çünki sesi eşitseler-de, hiç kimi görmeýärdiler.
8 Saul ýerden turdy, ýöne gözüni açanda hiç kimi görmedi. Ony elinden tutup idip, Şama getirdiler.
9 Ol üç günläp görüp bilmedi, iýmedi we içmedi.
10 Şamda Hananýa atly bir şägirt bardy. Reb onuň gözüne görnüp: «Eý Hananýa!» diýdi. Ol hem: «Lepbeý, Ýa Reb!» diýip jogap berdi.
11 Reb oňa şeýle diýdi: «Tur, Dogry diýen köçä bar-da, Iudanyň öýünden tarsusly Saul atly adamy sora; ine, ol doga edýär.
12 Ol bir görnüşde Hananýa atly bir adamyň içeri girip, gözi gaýtadan görer ýaly, elini öz üstünde goýanyny gördi».
13 Hananýa şeýle jogap berdi: «Ýa Reb! Men bu adam barada, onuň Iýerusalimde Seniň mukaddesleriňe näçe ýamanlyk edenini köp kişilerden eşitdim.
14 Seniň adyňy agzanlaryň baryny tutup daňmaga onuň bu ýerde-de baş ruhanylardan ygtyýary bar».
15 Reb oňa şeýle diýdi: «Bar, çünki bu adam milletleriň, patyşalaryň we Ysraýyl ogullarynyň öňünde Meniň adymy götermek üçin saýlanan guraldyr.
16 Çünki Meniň adym ugrunda bu adamyň näçe görgi görmelidigini Men oňa görkezmekçi».
17 Şeýlelikde, Hananýa baryp, ýaňky öýe girdi, ellerini Saulyň üstünde goýup, şeýle diýdi: «Saul dogan! Gelýän ýoluňda saňa görnen Reb Isa seniň gözüň açylyp, Mukaddes Ruhdan dolmagyň üçin, meni iberdi».
18 Şol bada-da gözünden barda aýrylan ýaly bolup, Sauluň gözi açyldy. Ol ýokary turup çokundyryldy.
19 Nahar iýip, gaýtadan kuwwata geldi. Ol bir näçe günläp Şamda şägirtleriň ýanynda galyp,
20 derrew hem Isanyň Hudaýyň Ogludygy barada sinagogalarda wagyz etmäge başlady.
21 Muny eşidenleriň bary geňirgenişip: «Iýerusalimde şu Ady tutanlary ýere ýegsan eden bu dälmidi? Ol bu ýere olary tutup, baş ruhanylaryň ýanyna äkitmäge gelmänmidi näme?» diýişýärdiler.
22 Saul bolsa barha güýçlenýärdi. Ol: «Bu Mesihdir» diýip subut etmek bilen, Şamda oturan ýehudylaryň başyny çaşyrdy.
23 Ençeme gün geçenden soň, ýehudylar ony öldürmegiň maslahatyny etdiler.
24 Ýöne olaryň dildüwşügi Saula belli boldy. Olar ony öldürmek niýeti bilen gije-gündiz derwezeleri hem saklaýardylar.
25 Şägirtler bolsa gijäniň birwagty ony sebediň içine salyp, şäheriň diwaryndan sallap düşürdiler.
26 Saul Iýerusalime gelip, şägirtlere goşulmaga synanyşdy, ýöne hemmeler ondan gorkýardylar, çünki onuň şägirtdigine ynam etmeýärdiler.
27 Onsoň Barnabas Sauly alyp, resullaryň ýanyna getirdi, olara ýolda onuň nähililik bilen Rebbi görendigini, Rebbiň onuň bilen gepleşendigini hem-de onuň Şamda Isanyň ady bilen gaýratly gepländigini gürrüň berdi.
28 Saul Iýerusalimde Rebbiň ady bilen gaýratly gepläp, olar bilen bilelikde girip-çykýardy.
29 Ol grekçe gepleşýän ýehudylar bilen gürleşip çekişýärdi; ýöne olar Sauly öldürmegiň kastyna düşdüler.
30 Doganlar mundan habarly bolanlarynda, ony Kaýsariýa getirip, Tarsusa tarap ýola saldylar.
31 Şeýlelikde, ýygnaklar bütin Ýahudada, Jelilede we Samariýada parahat ýaşaýardy, abatlanyp, Reb gorkusynda gezip, Mukaddes Ruhuň göwünlik bermegi bilen köpelýärdi.
32 Petrus hemme ýere aýlanyp ýörşüne Liddada oturan imanlylaryň ýanyna geldi.
33 Petrus ol ýerde sekiz ýyl bäri düşekde ysmaz bolup ýatan Eneas atly bir adamy görüp:
34 «Eneas, Isa Mesih saňa şypa berýär. Ýokaryk tur-da, ýorgan-düşegiňi düzet!» diýdi. Ol hem şobada ýokary turdy.
35 Lidda we Şaronda oturanlaryň bary ony görüp, Rebbe tarap öwrüldiler.
36 Ýafada Tabita atly (grekçe terjimesi Dorkas) bir zenan şägirt bardy. Munuň eden ýagşy işleri, beren sadakalary gaty köpdi.
37 Şol günlerde ol syrkawlap öldi, ony ýuwup, balahanada goýdular.
38 Lidda Ýafa ýakyn bolansoň, şägirtler Petrusyň şol ýerdedigini eşidenlerinde, oňa iki adamy ýollap: «Gijikdirmän, biziň ýanymyza gel!» diýip haýyş etdiler.
39 Petrus turup, olar bilen gitdi. Gelende, ony balahana eltdiler. Ähli dul hatynlar Petrusyň ýanyna ýygnandylar we aglaşyp, Dorkasyň heniz olaryň ýanyndaka tiken ähli köýnekdir lybaslaryny oňa görkezdiler.
40 Petrus hemmeleri daşary çykardy-da, dyza çöküp doga etdi we jesede ýüzlenip şeýle diýdi: «Tabita, tur!» Aýal gözüni açyp, Petrusy görende, galyp oturdy.
41 Petrus elini berip, ony turuzdy. Onsoň mukaddesleri we dul hatynlary çagyryp, ony olara diri tabşyrdy.
42 Bu habar bütin Ýafa ýaýrap, köp adamlar Rebbe iman etdiler.
43 Petrus Ýafada Simun atly bir eýleýjiniňkide ençeme günläp galdy.