Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 24

Bäş günden soň, baş ruhany Hananýa ýaşulular we Tertullus atly bir garalawjy bilen geldi; bular häkime Pawlus barada şikaýat etdiler.
2 Pawlusy çagyrdylar. Tertullus ony aýyplamaga başlap diýdi:
3 Eý hormatly Feliks, seniň saýaňda uly parahatlyga gowşandygymyzy, seniň aladaň arkaly bu millet üçin çäreleriň görlendigini, biz hemişe we her ýerde uly minnetdarlyk bilen boýun alýarys.
4 Emma seni köp güýmemezlik üçin, özüňe mahsus mylakatlylygyň bilen, bizi sähelçe diňlemegiňi haýyş edýärin.
5 Biz bu adamy başymyza inen bela hem-de Ýer ýüzündäki bütin ýehudylar arasynda topalaňçy we nasyraly mezhebiniň baştutanlarynyň biri diýip bilýäris.
6 Ol ybadathanany-da haramlamaga çalyşdy. Biz ony tutduk. Öz kanunymyz esasynda onuň üstünden höküm çykarmak isledik.
7 Ýöne müňbaşy Lisiýas gelip, uly zorluk bilen ony elimizden aldy.
8 Onuň şikaýatçylaryna seniň huzuryňa gelmegi buýurdy. Seniň özüň hem ony soraga çekip, biziň ony aýyplaýan zatlarymyzyň barynyň anygyna ýetip bilersiň».
9 Ýehudylar hem munuň şeýledigini tassyklap, Pawlusa gönükdirlen bu aýyplamalara goşuldylar.
10 Häkim geple diýip, Pawlusa ümläninde, Pawlus şeýle jogap berdi: «Seniň köp ýyllardan bäri bu milletiň kazysydygyňy bilýänligim üçin, özümi begenç bilen gorajak.
11 Meniň Iýerusalime ybadat etmäge gidenime on iki günden köp bolmandygyny özüň hem anyklap bilersiň.
12 Olar meniň ne ybadathanada, ne sinagogalarda, ne şäherde biri bilen jedelleşip duranymy, ne-de halky aýaga galdyranymy gördüler.
13 Bular maňa ýöňkeýän aýyplaryny saňa subut edip bilmezler.
14 Ýöne şuny saňa ykrar edýärin: men Mukaddes Kanun esasyndaky her bir zada, pygamberler kitabynda ýazylanlaryň ählisine iman edip, bularyň azgyn mezhep diýýän Ýoly boýunça ata-babalarymyň Hudaýyna hyzmat edýärin.
15 Bularyň özüniň hem kabul edişi ýaly, hem dogrularyň, hem egrileriň ölümden direlmegini Hudaýdan umyt edýärin.
16 Şonuň üçin hem Hudaýyň, hem-de adamlaryň öňünde elmydam sap wyždanly bolmaga çalyşýaryn.
17 Men köp ýyldan soň milletime sadaka, gurbanlyk bermäge geldim.
18 Bu zatlar bilen gümra bolup ýörkäm, meni täretli ýagdaýda ybadathanada gördüler; ne üýşmeleň, ne-de başagaýlyk bardy.
19 Ýöne ol ýerde Aziýadan bolan käbir ýehudylar bardy. Olaryň-da maňa garşy bir zatlary bolan bolsa, şu ýerde seniň huzuryňda durup, meni aýyplamaklary gerekdi.
20 Mejlisiň öňünde duranymda, menden näme ýazyk tapan bolsalar, goý, bularyň özleri aýtsyn.
21 Şeýle bolsa, olaryň ortasynda durkam: „Bu gün ölüleriň direlmegi hakda siziň huzuryňyzda meniň üstümden höküm çykarylýar" diýip aýdan şu ýekeje sözüm üçindir».
22 Mesih ýoly hakda has takyk maglumaty bolan Feliks işi soňa goýup: «Dawaňyz hakda müňbaşy Lisiýas gelende karar çykararyn» diýdi.
23 Onsoň ýüzbaşa Pawlusy saklap, oňa ýeňillik bermegi, oňa garaşyk etmekleri üçin, dostlarynyň ýanyna gelmegini bökdemezligi buýurdy.
24 Birnäçe günden soň bolsa Feliks öz ýehudy aýaly Deusilla bilen geldi-de, Pawlusy getirdip, onuň Mesihe iman hakda aýdýan gürrüňlerini diňledi.
25 Pawlus dogrulyk, nebsiňe buýurma hem geljek höküm hakda gürrüň berende, Feliks gorkup: «Häzirlikçe git, pursat tapan mahalym seni çagyrdaryn» diýdi.
26 Şol bir wagtda-da boşadylmagy üçin Pawlus özüne pul berer diýip umyt edýärdi. Şonuň üçin hem Pawlusy ýygy-ýygydan çagyryp, onuň bilen söhbet edýärdi.
27 Şeýlelikde, iki ýyl geçip, Feliksiň ýerine Porkius Festus geldi. Feliks ýehudylaryň göwnüni awlamak üçin, Pawlusy zyndanda galdyryp gitdi.