Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 19

Apollos Korintosdaka, Pawlus ülkäniň içki sebitlerine aýlanyp, Efesosa geldi. Ol ýerde birnäçe şägirde sataşyp,
2 olardan: «Iman edeňizde Mukaddes Ruhy aldyňyzmy?» diýip sorady. Olar hem oňa: «Biz Mukaddes Ruhuň bardygyny hem eşidemizok» diýdiler.
3 Ol: «Onda, näme çokundyrma bilen çokundyryldyňyz?» diýip sorady. Olar: «Ýahýanyň çokundyrmasy bilen» diýip jogap berdiler.
4 Pawlus: «Ýahýa halka özünden soň Geljege, ýagny Isa iman etmelerini aýdyp, olary toba çokundyrmasy bilen çokundyrypdy» diýdi.
5 Olar muny eşidenlerinde, Reb Isanyň ady bilen çokundyryldylar.
6 Pawlus üstlerine ellerini goýan badyna, Mukaddes Ruh olara inip, olar başga dillerde gepläp, welilik etmäge başladylar.
7 Bu adamlaryň jemi on ikä golaýdy.
8 Soň Pawlus sinagoga bardy. Üç aýlap gürrüň berip, Hudaýyň Patyşalygyna degişli zatlary olara ynandyryp, gaýratly wagyz etdi.
9 Ýöne käbirleri gatap, ynanmazlyk etdiler, Mesihiň ýoluny halk öňünde ýamanladylar. Şeýlelikde, Pawlus olardan çekildi, şägirtleri äkidip, her gün Tirannosyň mekdebinde gürrüň berdi.
10 Bu iş iki ýyl dowam etdi. Şeýlelikde, Aziýada ýaşaýanlaryň bary, ýehudylardyr grekler Rebbiň sözüni eşitdiler.
11 Hudaý Pawlusyň eli bilen görlüp-eşidilmedik mugjyzalar etdi.
12 Şeýlelikde, onuň bedenine degen elýaglykdyr guşaklary alyp, syrkawlaryň üstüne örtenlerinde, olaryň dertleri aýrylyp, içlerinden erbet ruhlar çykdy.
13 Aýlanyp ýören ýehudy dogagöýleriň käbiri hem Reb Isanyň adyny tutup, erbet ruhlulara şypa bermäge girişýärdiler. «Pawlusyň wagyz edýän Isasynyň ady bilen size buýruk berýärin!» diýýärdiler.
14 Muny edýänler Skewa atly bir ýehudy baş ruhanysynyň ýedi ogludy.
15 Emma erbet ruh olara gaýtargy berip: «Isany tanaýaryn, Pawlusy-da bilýärin, ýöne siz kim?» diýdi.
16 Onsoň erbet ruhly adam olaryň üstüne topuldy, ählisini basdy. Olar ýeňlip, ýalaňaç hem ýaraly ol öýden gaçyp gitdiler.
17 Bu waka Efesosda ýaşaýan ýehudylaryň, grekleriň gulagyna ýetdi. Hemmesiniň üstüne gorky inip, Reb Isanyň ady beýgeldi.
18 Iman edenleriň köpüsi geldiler, eden etmişlerini aýdyp, boýun aldylar.
19 Jadygöýlük bilen meşgullanýanlaryň bir topary kitaplaryny üýşürip, hemmäniň gözüniň alnynda ýakdy. Olaryň bahasyny hasaplanlarynda, elli müň kümüş pula ýetdi.
20 Şeýlelikde, Rebbiň sözi barha ýaýrap güýçlenýärdi.
21 Bu wakalardan soň, Pawlus Makedoniýa we Ahaýadan geçip, Iýerusalime gitmegi ýüregine düwdi. Ol: «Ol ýerde bolanymdan soň, Rimi hem görmelidirin» diýýärdi.
22 Pawlus özüne hyzmat edýänlerden ikisini ― Timoteus we Erastosy Makedoniýa ýollap, özi birnäçe wagtlap Aziýada galdy.
23 Şol wagtlar Mesih ýolundan ötri uly galmagal turdy.
24 Dimitrius atly bir zergär bardy. Ol Artemis ybadathanasynyň kümüş nusgalaryny ýasamak bilen, hünärmentlere köp iş getirerdi.
25 Dimitrius hünärmentler bilen şuňa meňzeş kärleriň işçilerini üýşürip, şeýle diýdi: «Adamlar! Biziň gazanjymyzyň şu işdendigini özüňiz bilýärsiňiz.
26 Bu Pawlusyň hem: „Adam eli bilen ýasalan zat taňry däldir" diýip, diňe Efesosda däl, eýsem, bütin Aziýada diýen ýaly köp halky ynandyryp azdyrandygyny-da görýärsiňiz hem eşidýärsiňiz.
27 Biziň üçin hatarly bolan diňe bu kesbiň gadyrdan düşmegi däl, eýsem, beýik zenan taňry Artemisiň ybadathanasynyň-da zada saýylman, bütin Aziýa we hatda dünýäniň hormat edýän taňrysynyň şöwketden düşmegidir».
28 Olar muny eşidenlerinde, gahar-gazapdan dolup: «Efesoslylaryň Artemisi beýikdir!» diýip gygyryşdylar.
29 Şeýlelikde, bütin şäher galagopluga düşdi. Olar Pawlusyň ýoldaşlary, makedoniýaly Gaýus bilen Aristarhosy tutup, bary birlikde teatra okduryldylar.
30 Ýöne Pawlus halkyň arasyna barjak bolanda, şägirtler ony goýbermediler.
31 Onuň dostlary bolan Aziýa başlyklaryndan käbiri-de Pawlusa habar ýollap, teatra aýak basmazlygyny haýyş etdiler.
32 Indi, biri beýle, beýlekisi eýle diýip gygyrýardy, çünki märeke galagopluga düşüp, olaryň aglabasy näme üçin üýşendiklerini hem bilmeýärdi.
33 Onsoň ýehudylaryň öňe itmegi bilen, märekäniň içinden Isgenderi çekip çykardylar. Isgender eli bilen yşarat edip, halkyň öňünde gepläp, özüni gorajak boldy.
34 Ýöne onuň ýehudydygyny bilenlerinde, hemmeleriň agzyndan bir söz çykdy. Olar iki sagatlap: «Efesoslylaryň Artemisi beýikdir!» diýip gygyryşdylar.
35 Şäher kätibi halaýygy köşeşdirip, şeýle diýdi: «Eý efesoslylar! Efesoslylar şäheriniň beýik Artemis ybadathanasynyň we Gökden inen heýkeliň goragçysydygyny haýsy kişi bilmeýär?
36 Muny inkär edip bolmaz. Şonuň üçin hem köşeşmelisiňiz, hiç zady gyssanmaç etmeli dälsiňiz.
37 Siz ne ybadathana ogrusy bolan, ne-de taňryňyza dil ýetiren bu adamlary bu ýere getirdiňiz.
38 Dimitriusyň ýa-da onuň ýanyndaky hünärmentleriň birine garşy dawalary bar bolsa, diwan gapylary açyk, häkimler bar; goý, biri-biriniň üstünden şikaýat etsinler.
39 Başga bir zady gözleýän bolsaňyz, onda ol resmi ýygnakda çözüler.
40 Sebäbi bu günki wakalar zerarly, topalaňçylykda günäkärlenmek howpy üstümize abanyp dur, hiç bir sebäpsiz edilen bu üýşmeleňi biz aklap bilmeris». Ol şeýle diýip, märekäni dagatdy.