Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 18

Mundan soň Pawlus Afinyny terk edip, Korintosa geldi.
2 Italiýadan ýaňy gelen, asly pontusly Akila atly bir ýehudy bilen onuň aýaly Priskilla sataşyp, şolaryň öýüne gitdi (Klaudius bütin ýehudylar Rimden çykmaly diýen buýrugy beripdi).
3 Kärleri bir bolansoň, Pawlus olaryň ýanynda galyp işledi. Olaryň käri çadyr ýasamakdy.
4 Pawlus her sabat güni sinagogada gürrüň berip, ýehudylary hem grekleri ynandyrýardy.
5 Silas bilen Timoteus Makedoniýadan gelenlerinde, Pawlus ruhunda gysylyp, ýehudylara Isanyň Mesihdigi barada güwä geçdi.
6 Emma olar Pawlusa garşy çykyp sögenlerinde, Pawlus egin-eşigini kakyşdyryp, olara: «Eden işiňiziň jezasyny özüňiz çekiň. Men tämizdirin, mundan beýläk özge milletleriň ýanyna giderin!»
7 Onsoň ol ýerden çykyp, Hudaýa ybadat edýän Ýustus atly bir adamyň öýüne geldi. Onuň öýi sinagoga bilen ýanaşykdy.
8 Sinagoga başlygy Krispus bütin öý-içersi bilen Rebbe iman etdi; korintoslylaryň köpüsi muny eşidip iman etdiler hem çokundyryldylar.
9 Bir gije Reb Pawlusa bir görnüşde diýdi: «Gorkma, geple, dymma!
10 Çünki Men seniň bilendirin, ýamanlyk etjek bolup, hiç kes saňa el uzatmaz, sebäbi bu şäherde Meniň halkym köpdür».
11 Şeýlelikde, Pawlus bir ýarym ýyllap olaryň arasynda galyp, Hudaýyň sözüni öwretdi.
12 Galio Ahaýa häkimlik edýärkä, ýehudylar birleşip, Pawlusa hüjüm etdiler, ony höküm kürsüsiniň garşysyna eltip:
13 «Bu adam Mukaddes Kanuna garşy tärde Hudaýa ybadat etdirjek bolup, halky yrýar» diýdiler.
14 Ýöne Pawlus agzyny açjak bolanda, Galio ýehudylara şeýle diýdi: «Eý ýehudylar, eger bir adalatsyzlyk ýa agyr jenaýat bolan bolsa, size, elbetde, çydardym.
15 Ýöne taglymatlary, atlary we öz kanunyňyza degişli jedelleri özüňiz çözüň, meniň bu zatlar hakda kazylyk edesim gelenok».
16 Şeýlelikde, olary höküm kürsüsinden kowdy.
17 Onsoň olar sinagoganyň başlygy Sostenisi höküm kürsüsiniň öňünde tutup ýençdiler; bularyň hiç biri Galiony ýekeje-de ynjatmady.
18 Pawlus ol ýerde ýene birnäçe günläp galdy. Onsoň doganlar bilen hoşlaşyp, Priskilla we Akila bilen birlikde gämä münüp, Siriýa gitdi. (Ol Hudaýa nezir edeni üçin Kenhreada başyny syrdyrypdy.)
19 Efesosa gelip ýetenlerinde, Pawlus Priskilla bilen Akilany şol ýerde galdyryp, özi sinagoga bardy-da, ýehudylar bilen gürrüň etdi.
20 Ýöne bu ýerde köpräk galmagyny ondan haýyş edenlerinde razy bolmady.
21 Olar bilen hoşlaşyp: «Ýetip gelýän baýramy, her niçik-de bolsa Iýerusalimde tutmagym gerek, Hudaý oňlasa, ýene siziň ýanyňyza öwrülerin» diýdi. Şeýlelikde, gämi bilen Efesosdan ugrady, ýöne Akila bilen Priskilla Efesosda galdylar.
22 Kaýsariýa gelip, ýygnak bilen salamlaşandan soň, Antakiýa gitdi.
23 Ol ýerde birnäçe wagt galandan soň, ýene ýola düşdi, Galatýa we Frikiýa ülkelerini nobatma-nobat aýlanyp, bütin şägirtlere güýç-kuwwat berdi.
24 Şol wagt asly isgenderiýaly bolan Apollos atly bir dilewar, Mukaddes Ýazgylara ökde ýehudy Efesosa geldi.
25 Reb ýolunda tälim alan bu adam, diňe Ýahýanyň çokundyrmasyny bilmegine garamazdan, ruhy hyjuwly bolup, Reb hakda anyk gürrüňler bilen sapak bererdi.
26 Ol sinagogada gaýratlylyk bilen geplemäge başlady. Akila bilen Priskilla muny eşidenlerinde, Apollosy öz ýanlaryna alyp, oňa Hudaýyň ýoluny has takyk düşündirdiler.
27 Apollos Ahaýa gitmekçi bolanda, doganlar oňa bu işi ündäp, şägirtlere ony kabul etmegi ýazdylar. Ol gelip ýetende, merhemet arkaly iman edenlere köp ýardam etdi.
28 Çünki ol Isanyň Mesihdigini Ýazgylar arkaly subut edip, ýehudylaryň aýdanlaryny halkyň öňünde hyjuw bilen paş edýärdi.