Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 21

Olardan aýrylyp, gämi bilen göni Kosa, ertesi gün Rodosa, ol ýerden hem Patara geldik.
2 Onsoň Finikiýa barýan bir gämi tapyp, şoňa mündük we deňze çykdyk.
3 Kipr görnende, ony çepimizde galdyrdyk-da, Siriýa tarap ýüzüp, Sura bardyk, sebäbi gämi şol ýerde ýüküni düşürmelidi.
4 Surda şägirtleri tapyp, ýedi gün galdyk. Şägirtler Ruh arkaly Pawlusa Iýerusalime gitmezligi aýtdylar.
5 Biz şol günleri geçirdik-de, çykyp, ýene ýola düşdük. Olaryň bary aýallar we oglan-uşaklary bilen şäheriň daşyna çenli bizi ýola saldylar. Onsoň kenarda dyza çöküp, doga etdik.
6 Biri-birimiz bilen hoşlaşanymyzdan soň, gämä mündük, olar hem öýlerine gaýtdylar.
7 Surdan ýolumyzy dowam etdirip, Ptolemaise ýetdik, doganlar bilen salamlaşyp, bir gün olaryň ýanynda galdyk.
8 Ertesi gün biz, ýagny Pawlus we ýanyndakylar ýola düşüp, Kaýsariýa geldik. Ýedileriň biri bolan Hoş Habarçy Filipusyň öýüne baryp, onuň ýanynda galdyk.
9 Onuň welilik edýän çykmadyk dört gyzy bardy.
10 Biz ol ýerde ençeme gün galanymyzda, Ýahudadan Agabus atly pygamber geldi.
11 Ol biziň ýanymyza gelip, Pawlusyň guşagyny aldy-da, öz elini hem aýagyny baglap: «Muny Mukaddes Ruh aýdýar: Iýerusalimdäki ýehudylar şu guşagyň eýesini şeýle baglap, milletleriň eline bererler» diýdi.
12 Muny eşidenimizde biz-de, ol ýerde ýaşaýanlar-da Iýerusalime gitmezligi üçin Pawlusa ýalbardyk.
13 Pawlus şeýle jogap berdi: «Näme üçin aglaşyp, meniň ýüregimi agyrdýarsyňyz, bu edýäniňiz näme? Men Iýerusalimde diňe bendi bolmaga däl, eýsem, Reb Isanyň ady üçin ölmäge-de taýyn».
14 Ony yryp bilmänimizden soň biz: «Rebbiň islegi bolsun!» diýip dymdyk.
15 Şol günlerden soň goşumyzy taýýarlaşdyryp, Iýerusalime gitdik.
16 Kaýsariýada bolýan şägirtleriň hem birnäçesi biz bilen gidip, Minason diýen bir kiprli köne şägirdiň ýanyna eltdiler, biz oňa myhman bolmalydyk.
17 Iýerusalime gelenimizde, doganlar bizi şatlyk bilen garşyladylar.
18 Ertesi Pawlus biz bilen birlikde Ýakubyň ýanyna bardy, ähli ýolbaşçylar-da geldiler.
19 Pawlus olar bilen salamlaşandan soň, Hudaýyň öz hyzmaty arkaly milletler arasynda edenlerini birin-birin aýdyp berdi.
20 Olar muny eşidip, Hudaýy şöhratlandyrdylar. Soň Pawlusa şeýle diýdiler: «Eý dogan! Özüň görýärsiň, ýehudylar arasynda iman eden näçe müň adam bar; hemmesi-de Mukaddes Kanuna yhlasly.
21 Milletler arasyndaky hemme ýehudylara Musadan dönmekligi öwredip, oglanlary sünnetlemeli däl, adatlara görä ýöremeli däl diýýär diýip, olara sen hakda habar berlipdir.
22 Indi näme etmeli? Elbetde, märeke ýygnanar, çünki seniň geleniňi eşiderler.
23 Şonuň üçin biziň şu aýdýanymyzy et: bizde Hudaýa kasam eden dört adam bar.
24 Bu adamlary ýanyňa al-da, olar bilen birlikde täret edip, kellelerini syrdyrma harçlaryny ber. Şeýlelikde, hemmeler sen hakda habar berlen zatlaryň ýerliksizdigini, seniň-de kanuny saklap hereket edýäniňi biler.
25 Iman eden milletler hakda aýdanymyzda bolsa, biz beýle zatlary asla tabşyramyzok, diňe butlara gurban edilen zatlardan, gandan, boglan haýwanlaryň etinden hem-de zynadan gaça durmak baradaky kararymyzy ýazdyk».
26 Ertesi gün Pawlus ýaňky adamlary ýanyna alyp, olar bilen bile etdi. Onsoň olaryň her biri üçin gurbanlyk berilýänçä, täret günleriniň haçan doljagyny yglan edip, olar bilen birlikde ybadathana girdi.
27 Bu ýedi gün dolmaga golaýka, aziýaly ýehudylar ony ybadathanada görüp, bütin halky öjükdirdiler, oňa el urup:
28 «Eý, Ysraýyl adamlary, kömek ediň! Şu adam her ýerde, her kese halkymyzyň, Mukaddes Kanunyň we bu ýeriň tersine sapak berýär. Üstesine-de, grekleri ybadathana getirip, bu mukaddes ýeri hem haramlady» diýip gygyryşdylar.
29 Çünki olar Pawlusy mundan öňinçä efesosly Trofimos bilen bilelikde şäherde görendikleri üçin, Pawlus ony-da ybadathana getirendir öýdýärdiler.
30 Şeýlelikde, bütin şäher aýaga galyp, halk her tarapdan ylgady. Pawlusy tutup, ybadathanadan daşary süýrediler; şol bada-da ybadathananyň gapylary ýapyldy.
31 Pawlusy öldürjek bolup durkalar, esgerleriň müňbaşysyna bütin Iýerusalimiň aýaga galandygy baradaky habar gelip gowuşdy.
32 Ol hem derrew esgerleri, ýüzbaşylary ýanyna alyp, halkyň üstüne eňdi. Olar müňbaşy bilen esgerleri görenlerinde, Pawlusy ýençmegi bes etdiler.
33 Şol wagt müňbaşy golaý geldi-de, Pawlusy tutup, goşa zynjyrlar bilen baglamagy buýurdy. Onsoň onuň kimdigini, näme edenini sorady.
34 Ýöne halaýykdan biri beýle, beýlekisi eýle diýip gygyransoň, müňbaşy başagaýlyk zerarly belli bir zat bilip bilmän, Pawlusy gala äkitmegi buýurdy.
35 Pawlus basgançaga gelende, märekäniň dyzamagy sebäpli, esgerler ony göterip äkitmeli boldular.
36 Çünki halkyň bir topary onuň yzyna düşüp: «Ony ýok ediň!» diýip gygyryşýardylar.
37 Pawlus ýaňy galanyň içine getirilmeli bolanda, müňbaşa şeýle diýdi: «Saňa bir zat aýdyp bilerinmi?» Ol hem: «Sen grekçe bilýärsiňmi?
38 Birnäçe wagt mundan öň topalaň turzup, pitneçilerden dört müň adamy çöle çykaran müsürli sen dälmi?» diýdi.
39 Pawlus: «Men bir tarsusly ýehudy, Kilikiýada şöhraty az bolmadyk bir şäheriň ilatyndan. Senden haýyş edýärin, maňa halka söz sözlemäge rugsat et» diýdi.
40 Ol rugsat edende, Pawlus basgançagyň üstünde durup, halka eli bilen yşarat etdi. Çuň ümsümlik aralaşansoň, olara ýewreý dilinde ýüzlenip: