Resullaryň Işleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Bap 10

Kaýsariýada italiýaly diýen goşun bölüminiň ýüzbaşysy bolan Kornelius atly bir adam bardy.
2 Ol tutuş öý-içersi bilen birlikde Hudaýdan gorkýan, takwa adamdy, ýehudy halkyna köp sadakalar berip, Hudaýa mydama doga ederdi.
3 Kornelius öýlän sagat üçlerde Hudaýyň bir perişdesiniň: «Eý Kornelius!» diýip, ýanyna içerik girenini bir görnüşde aýdyň gördi.
4 Kornelius gorky içinde oňa gözlerini dikip: «Ýa Reb, näme?» diýdi. Perişde oňa jogap berdi: «Seniň okan dogalaryňy, beren sadakalaryňy Hudaý ýatlap kabul etdi.
5 Indi Ýafa birnäçe adam ýolla-da, lakamy Petrus bolan Simuny getirt.
6 Bu adam Simun atly bir eýleýjiniňkide myhmandyr, onuň öýi bolsa deňziň ýakasyndadyr. Petrus seni we içeriňi gutarjak sözler aýdar».
7 Özi bilen gepleşen perişde gidenden soň, Kornelius hyzmatçylaryndan ikisini we hemişe öz töwereginde bolýanlardan bir takwa esgeri çagyrdy.
8 Ähli zady aýdyp, olary Ýafa ýollady.
9 Şol günüň ertesi olar ýoldakalar, şähere golaýlanlarynda, günortan ýakyn Petrus doga etmek üçin üçege çykdy.
10 Ol ajykdy we naharlanmak isledi. Nahar taýýarlanyp ýörkä, özüni ýitirme ýagdaýyna geldi.
11 Ol Gögüň açylyp, dört burçundan baglanan saçak ýaly bir uly zadyň Ýere sallanyp, öz üstüne inip gelýänini gördi.
12 Onuň içinde bolsa Ýeriň ähli dört aýaklylaryndan, wagşy haýwanlaryndan, süýrenijilerinden hem-de Gögüň guşlaryndan bardy.
13 Bir ses oňa gygyryp: «Petrus tur, damaklaryny çal-da, iý!» diýdi.
14 Petrus: «Ýok, ýa Reb, men asla hapa, haram zat iýen däldirin» diýdi.
15 Ses ýene ikinji gezek oňa: «Hudaýyň tämiz eden zatlaryna hapa diýme» diýdi.
16 Bu üç gezek gaýtalanyp, saçak tiz Göge alyndy.
17 Petrus bu gören görnüşiniň nämedigi hakynda oýlanyp durka, ine, Korneliusyň ýollan adamlary Simunyň öýüni sorap, gapa gelip durdular.
18 Olar gygyryp: «Petrus lakamly Simun şu ýere myhmanmydyr?» diýip soradylar.
19 Petrus bu görnüş barada oýlanyp durka, Ruh oňa şeýle diýdi: «Ine, üç adam seni gözläp ýör.
20 Tur, aşak düş, ikirjiňlenme-de, olar bilen git, çünki olary Men ýolladym».
21 Adamlaryň ýanyna gelen Petrus: «Ine, gözleýän adamyňyz men. Näme üçin geldiňiz?» diýdi.
22 Olar şeýle diýdiler: «Ýüzbaşy Kornelius dogry, Hudaýdan gorkýan adam, ýehudy halkynyň ýanynda at-abraýy bar. Ol bir mukaddes perişdeden seni öýüne getirmek hem-de seniň aýtjak sözleriňi diňlemek barada buýruk alypdyr».
23 Petrus olary içerik çagyryp, myhman aldy. Şol günüň ertesi Petrus turup, olar bilen ýola düşdi. Ýafaly doganlaryň-da käbiri onuň bilen bile gitdi.
24 Ertesi gün olar Kaýsariýa bardylar. Kornelius hem dogan-garyndaşlaryny, ýakyn dostlaryny bir ýere çagyryp, olara garaşyp otyrdy.
25 Petrus içerik girende, Kornelius ony garşylap, aýagyna ýykyldy, oňa sežde etdi.
26 Emma Petrus ony galdyryp: «Tur! Men hem adam» diýdi.
27 Onsoň onuň bilen gürrüňleşip, içerik girende, köp adamlaryň ýygnanandygyny gördi.
28 Olara şeýle diýdi: «Bir ýehudy üçin başga milletden bolan biri bilen gatnaşmagyň ýa onuň ýanyna gitmegiň nähili ýerliksizdigini özüňiz bilýänsiňiz, ýöne Hudaý maňa hiç bir adama hapa ýa haram diýmeli däldigimi görkezdi.
29 Şonuň üçin hem, çagyrylanymda, gürrüňsiz geldim. Indi bolsa soraýaryn: näme sebäpden meni çagyrdyňyz?»
30 Kornelius şeýle jogap berdi: «Üç gün mundan ozal şu wagtlarda agzym orazady. Öýlän sagat üçlerde öýümde doga edip otyrdym. Ine, bir parlak egin-eşikli adam garşymda durup, maňa şeýle diýdi:
31 „Kornelius, seniň dogaň eşidildi, sadakalaryňy Hudaý ýatlady.
32 Ýafa adam ýolla-da, Petrus lakamly Simuny çagyr. Ol deňiz ýakasyndaky Simun eýleýjiniň öýüne myhmandyr. Ol gelip, saňa bir söz aýdar".
33 Men derrew saňa adam ýolladym, sen-de gelip ýagşy etdiň. Ine, hemmämiz Hudaý tarapyndan saňa tabşyrylan ähli zady eşitmek üçin, Onuň huzurynda häzir bolup otyrys».
34 Şonda Petrus söze başlap şeýle diýdi: «Men, dogrudan-da, Hudaýyň hiç kimi ala tutman,
35 eýsem, her milletde kim Ondan gorksa, dogrulyk etse, şony kabul edýändigine göz ýetirdim.
36 Onuň barçanyň Rebbi bolan Isa Mesih arkaly parahatlyk yglan edip, Ysraýyl ogullaryna ýollan sözi şudur:
37 Ýahýanyň wagyz eden çokundyrmasyndan soň, Jelileden başlap, bütin Ýahudada ýüze çykanlary,
38 Hudaýyň Mukaddes Ruh we gudrat berip, Nasyraly Isany wezipä bellänini, Onuň hem aýlanyp, ýagşylyk edip, iblisiň golastynda ezilenleriň baryna şypa berenini siz bilýänsiňiz, çünki Hudaý Onuň bilendi.
39 Biz Onuň Ýahudada, Iýerusalimde edenleriniň baryna şaýatdyrys. Ony agaçdan asyp öldürdiler.
40 Hudaý üçünji gün Isany direldip,
41 bütin halka däl-de, diňe Hudaýyň öňden saýlan şaýatlaryna, ýagny ölümden direleninden soň, Onuň bilen bile iýip-içenler bolan bize açykdan-açyk görkezdi.
42 Ol Özüniň dirileriň hem ölüleriň Hudaý tarapyndan bellenen Kazysydygyny halka wagyz edip, güwä geçmegimizi bize tabşyrdy.
43 Isa iman eden her kesiň Onuň ady bilen günäsiniň ötüljegine ähli pygamberler güwä geçýär».
44 Petrus bu sözleri aýdyp durka, sözi eşidenleriň barynyň üstüne Mukaddes Ruh indi.
45 Petrus bilen gelen sünnetli imanlylar Mukaddes Ruh sylagynyň başga milletleriň üstüne-de dökülenine geňirgendiler,
46 çünki olaryň başga dillerde gepläp, Hudaýy öwgi bilen beýgeldişini eşitdiler. Şonda Petrus:
47 «Biziň ýaly Mukaddes Ruhy alan bu adamlaryň suw bilen çokundyrylmagyny kim gadagan edip biler?» diýdi.
48 Onsoň Petrus olary Isa Mesihiň ady bilen çokundyrmagy buýurdy. Soňra olar Petrusdan birnäçe günläp galmagy haýyş etdiler.